Izveidots Kredītu fonds lauksaimniekiem

[ A+ ] /[ A- ]

Daudzi lauku ražotāji un vides kopēji, treknajos gados ņemot banku kredītus, krietni apdedzinājās vai pat bija spiesti šķirties no īpašumiem un pārtraukt saimniekošanu. Mūslaiku ekonomiskās krīzes laikā cilvēki kļuvuši uzmanīgāki. Lai tomēr sekmētu aizdevumu pieejamību un atbalstītu lauksaimniecību, ir rasta iespēja izsniegt kredītus par atvieglotiem noteikumiem.

Šā gada 4.augustā stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi Nr. 664 «Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot Kredītu fondu». Noteikumos izklāstīta kārtība, kādā pretendenti varēs iegūt aizdevumus investīciju projektu īstenošanai no Kredītu fonda finanšu līdzekļiem. Noteikumos precizēta Kredītu fonda veidošanas kārtība no valsts, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finanšu līdzekļiem, lai veicinātu aizdevumu

pieejamību un Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam (LAP) finanšu līdzekļu apguvi. Kredītu fondu pārvaldīs valsts akciju sabiedrība «Lauku

attīstības fonds».

Kas varēs saņemt aizdevumu no Kredītu fonda?

Kredītu fonda aizdevumu varēs iegūt atbalsta pretendents, kura projekta iesniegumu ir izvērtējis Lauku atbalsta dienests (LAD) un pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar pasākumu reglamentējošajiem

normatīvajiem aktiem. Aizdevumu varēs saņemt lauksaimnieki, kas īstenos projektus šādos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumos: «Lauku saimniecību modernizācija»; «Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana»; «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)»; «Tūrisma aktivitāšu veicināšana» un šādos Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumos: «Investīcijas akvakultūras uzņēmumos»;

«Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde».

Diemžēl Kredītu fonda aizdevumu nevarēs saņemt atbalsta pretendents, kas atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam.

Kā piešķirs aizdevumu atbalsta pretendentam?

Kredītu fonda finanšu līdzekļus atbalsta pretendentiem piešķirs, izmantojot finanšu starpniekus. Par finanšu starpnieku var kļūt banka, ārvalstu bankas filiāle un krājaizdevu sabiedrība, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, ja tai ir spēkā esoša Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence (atļauja) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai. Aizdevumu atbalsta pretendentam kredītiestāde

izsniegs eiro vai latos (atbilstoši atbalsta pretendenta pieprasījumam), un maksimālais atbalsta pretendentam izsniegtā aizdevuma termiņš ir 15 gadi.

Sīkāka informācija «Lauku lapā» Nr. 65 un www.LLKC.LV