Kases aparāti: jaunumi lietošanā

[ A+ ] /[ A- ]

1. Vispirms atgādinājums par normām, kas stājās spēkā 2011.gada 14.aprīlī.

Ministru kabinets 05.04.2011. izdeva noteikumus Nr.265 «Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība»» (publicēti «Latvijas Vēstnesī» 13.04.2011., stājās spēkā 14.04.2011.)

Noteikumos ir noteikts,ka turpmāk kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu lietotājiem nav obligāta prasība slēgt līgumus ar apkalpojošajiem dienestiem par kases aparātu plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi. Lai reģistrētu kases aparātu, atsāktu tā lietošanu vai kases aparāta lietošanas vietā, kases aparāta lietotājam nav jāuzrāda līgums ar apkalpojošo dienestu par kases aparāta apkalpošanu. Līdz ar to noteikumos tiek precizēti punkti, kuros ir noteikti kases aparātu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumi.

Tātad, lai reģistrētu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu vai atsāktu tās lietošanu, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehnisko pasi ierakstu veikšanai par reģistrēšanu vai lietošanas atsākšanu.

Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā taksometra skaitītāju, lietotājs papildus uzrāda Latvijas Nacionālā metroloģijas centra veikto atzīmi tehniskajā pasē par skaitītāja verificēšanu.

Ja lietotājs organizē kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanu citā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), tas 10 dienu laikā pēc kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas pārvietošanas rakstiski paziņo jauno kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adresi Valsts ieņēmumu dienestam.

Noteikumi papildināti ar jaunu 42.1punktu, kurā ir noteikta informācija, kas kases aparātu lietotājiem ir jāuzrāda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnālā. Tādējādi ir samazināts kases aparāta, kases sistēmas, tirdzniecības automāta žurnālā norādāmo rekvizītu skaits.

Noteikumi nosaka, ka lietotājs nodrošina, lai persona, kas pilda kasiera pienākumus, tiktu apmācīta darbam ar attiecīgo kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli, kā arī rakstiski nosaka kasiera pienākumus.

Tādējādi lietotājam ir jānodrošina kasiera apmācība un jānosaka kasiera pienākumi.

2. Tagad – par normām, kas stājās spēkā 2011.gada 27.maijā.

Ministru kabinets 24.05.2011. izdeva noteikumus Nr.3955 «Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība»» (publicēti «Latvijas Vēstnesī» 26.05.2011., stājās spēkā 27.05.2011.)

Ar 24.05.2011. grozījumiem ir noteikti papildus atbrīvojumi kases aparāta lietošanā.

Turpmāk visi nodokļu maksātāji, ne tikai valsts un pašvaldību budžeta iestādes, saņemot samaksu skaidrā naudā par:

– ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos,

– ieejas maksu muzejos, vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos,

– ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos

var nelietot kases aparātu, bet izsniegt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu biļeti.

Noteikumi papildināti ar jaunu 70.1punktu, kurā ir noteikta prasība: ja nodokļu maksātāji (izņemot valsts un pašvaldību budžeta iestādes), saņemot samaksu skaidrā naudā par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos, izvēlas nelietot kases aparātu, bet izsniegt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu biļeti, kopā ar pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu jāiesniedz šāda informācija par biļešu izlietojumu konkrētos pasākumos:

– pārskata periods;

– nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

– nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

– pasākuma nosaukums un norises datums;

– pasākumā izlietotās biļetes – biļešu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz), skaits;

– nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

– pārskata sagatavošanas datums.

Pārskatu iesniegšanas termiņš

Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk nodokļu maksātāji, kuri Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējuši grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu par katru kalendāra gada ceturksni iesniegs līdz tam sekojošā mēneša 25.datumam.

Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk apkalpojošajiem dienestiem pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz attiecīgajā ceturksnī – līdz tam sekojošā mēneša 25.datumam.

(no žurnāla «Mans Īpašums»)