Ķeguma novada attīstības programma

[ A+ ] /[ A- ]

Uzsākta Ķeguma novada attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Sabiedrībai ir iespējas līdzdarboties programmas izstrādē, iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus Ķeguma novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 1, Ķegums, LV-5020, e-pasta adrese: dome@kegums.lv) un Ķeguma novada pagastu pārvaldēs, kā arī piedaloties Attīstības programmas izstrādes publiskajās sanāksmēs.

Attīstības programma tiks izstrādāta no 2019.gada 1.marta līdz 2020.gada 2.martam. Attīstības plānošanas mērķis ir uzlabot Ķeguma novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan pagastos, sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt Ķeguma novada attīstības vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu. Attīstības programmas Rīcības plāns un Investīciju plāns tiek sagatavots 2020.-2022.gadam ar stratēģisko vīziju līdz 2026.gadam, ziņo Ķeguma novada pašvaldība.