Turpinās darbs pie Pārvaldīšanas līgumu sagatavošanas

[ A+ ] /[ A- ]

Jau kādu laiku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem SIA «Ogres Namsaimnieks» mājas lapā www.ogresnamsaimnieks.lv un Klientu apkalpošanas un attīstības nodaļā (Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, 30.kabinetā) ir iespēja iepazīties ar SIA «Ogres Namsaimnieks» piedāvāto dzīvojamās mājas Pārvaldīšanas līguma projektu, tā galvenajiem nosacījumiem un noslēgšanas kārtību. Katrs SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļa īpašnieks Pārvaldīšanas līguma projekta saīsināto versiju ir saņēmis arī savā pastkastītē.

SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs norāda, ka tādējādi dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja individuāli un detalizēti iepazīties ar Pārvaldīšanas līguma projektu, kā arī apspriest to ar citiem dzīvokļu īpašniekiem vēl pirms dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un Pārvaldīšanas līguma slēgšanas ar pārvaldnieku.

«OVV» jau rakstīja, ka lēmums par dzīvojamās mājas pārvadīšanas tiesību pārņemšanu un par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību uzdošanu SIA «Ogres Namsaimnieks» vai jebkuram citam pārvaldniekam ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai. Turklāt, lai Pārvaldīšanas līgums būtu saistošs visai dzīvokļu īpašnieku kopībai, tas jāparaksta vairāk nekā pusei dzīvokļu īpašnieku.

Minēto Pārvaldīšanas līguma projektu SIA «Ogres Namsaimnieks» darbinieki ir izstrādājuši, lai izpildītu likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju», kā arī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasības. Kamēr dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu un nav noslēguši attiecīgu līgumu, SIA «Ogres Namsaimnieks» dzīvojamās mājas pārvalda kā Ogres novada pašvaldības norīkots pārvaldnieks, nodrošinot normatīvajos aktos noteikto pārvaldīšanas darbību veikšanu.

Kaspars Grīnbergs norāda, ka, slēdzot Pārvaldīšanas līgumu ar SIA «Ogres Namsaimnieks», katrai mājai individuāli tiks norādīta tās adrese, kā arī pievienota obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme, norādot apsaimniekošanas maksu. Šogad noslēgtajos Pārvaldīšanas līgumos apsaimniekošanas tāmes šim gadam nemainīsies, bet no nākamā gada katrai mājai tiks pielāgotas pakalpojumu tāmes jau ar precīzām izmaksām, uzskaitot, kas konkrēti iekļauts apsaimniekošanas pakalpojumā, ņemot vērā noslēgto Pārvaldīšanas līgumu.

SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis stāsta, ka šobrīd Pārvaldīšanas līgumi tiek gatavoti pirmajām dzīvojamām mājām, ar kurām ir saskaņoti līguma nosacījumi. «Tas nozīmē, ka šajās mājās dzīvokļu īpašnieku kopība jau ir iepazinusies ar nosacījumiem, kas ietverti Pārvaldīšanas līgumā. Pārējās mājās šobrīd vēl tiek apspriesta Pārvaldīšanas līguma redakcija, apkopoti dzīvokļu īpašnieku jautājumi un ieteikumi. Pēc tam, kad dzīvokļu īpašnieku kopība ir savā starpā izdiskutējusi par šiem jautājumiem, viņi tālāk šo informāciju nodod dzīvokļu īpašnieku mājas pilnvarotajai personai vai kontaktpersonai, kura iesniedz visus dzīvokļu īpašnieku priekšlikumus un viņu pievadātos nosacījumus SIA «Ogres Namsaimnieks». Aicinu ikvienu iepazīties ar Pārvaldīšanas līguma nosacījumiem, jo pēc tā noslēgšanas šis līgums attieksies uz ikvienu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku,» norāda Kaspars Grīnbergs.

Pēc tam, kad Pārvaldīšanas līgums būs apstiprināts ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu un to parakstīs vairāk nekā puse no visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, šis līgums būs pieejams klientu portālā https://e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā «Mājas lieta».

SIA «Ogres Namsaimnieks» darbinieki aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar Pārvaldīšanas līguma projektu un neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA «Ogres Namsaimnieks», rakstot uz e – pastu: info@ogresnamsaimnieks.lv, vēršoties personīgi Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, vai zvanot uz kontakttālruni 65049100.

Dzintra Dzene