Apstiprina jauno Ogres novada pašvaldības nolikumu

[ A+ ] /[ A- ]

Jaunā Ogres novada pašvaldības nolikuma izstrāde saistīta ar Ogres novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību reorganizāciju.

Jaunā Ogres novada pašvaldības nolikuma izstrāde saistīta ar Ogres novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību reorganizāciju.

Ogres novada domes 18. decembra sēdē, noklausoties pašvaldības juristes neatkarīgos jautājumos Danas Bārbales ziņojumu un pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu, deputāti apstiprināja jauno Ogres novada pašvaldības nolikumu. Tā izstrāde saistīta ar Ogres novada pašvaldības administrācijas struktūrvienību reorganizāciju saskaņā ar Ogres novada domes šā gada 26.septembrī pieņemto lēmumu.

Šobrīd Ogres novada pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus nosaka pašvaldības 2009.gada 1.jūnija saistošie noteikumi Nr.1/2009 «Ogres novada pašvaldības nolikums», kas pieņemti pēc administratīvi teritoriālās reformas, uzsākot Ogres novada pašvaldības darbu. Kā norādīja D.Bārbale, pastāvīgi veicot dažādas izmaiņas pašvaldības darba organizācijā, nolikums grozīts un papildināts vairāk nekā desmit reizes, līdz ar to tā uztveramība ir kļuvusi apgrūtinoša.

Jauns nolikums izstrādāts ar mērķi izveidot normatīvajiem aktiem atbilstošu pašvaldības pārvaldes organizāciju, uzlabot pašvaldības darbu, izveidot tādu pārvaldes struktūru, kas ir atbilstoša jaunievēlētās novada domes redzējumam par efektīvu un iedzīvotāju priekšā atbildīgu pašvaldības administrācijas un pārvaldes darba organizāciju.

Ogres novada pašvaldības centrālajai administrācijai būs vadītājs

Lai nodrošinātu efektīvāku Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas darba organizāciju, izveidots Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kā iestādes vadītāja amats, līdz ar to nošķirot pašvaldības izpilddirektora amata pienākumus un to pildīšanu no vienas atsevišķas iestādes vadītāja amata pienākumu pildīšanas, nodrošinot, ka izpilddirektors vada administrācijas darbu, garantējot tā nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un realizējot pienākumu veikt kontroli un pārraudzību pār Ogres novada pašvaldības iestādēm. Izpilddirektoru pēc domes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ dome, izpilddirektoram ir divi vietnieki: pirmais un otrais vietnieks. Pirmais vietnieks saskaņā ar jauno nolikumu vadīs Ogres novada pašvaldības centrālo administrāciju (kā iestādi «Ogres novada pašvaldība»), bet pagastu pārvaldes būs pakļautas izpilddirektora otrajam vietniekam.

Būs trīs departamenti

Jaunajā nolikuma redakcijā veiktas vairākas izmaiņas Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrā, izveidojot trīs departamentus – Finanšu, Attīstības un Administratīvo departamentu. Katru no departamentiem vadīs direktors. Finanšu departamentā paredzētas divas nodaļas – Budžeta un Finanšu, bet Attīstības departamentu veidos Būvvalde, Projektu vadības nodaļa un Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa. Savukārt Administratīvajā departamentā būs Kanceleja, Personālvadības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa, kā arī Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa.

Centrālās administrācijas struktūrā ietilpst arī trīs patstāvīgās nodaļas, kas pakļautas tieši administrācijas vadītājam, – Dzimtsarakstu nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Izglītības un sporta pārvalde un kultūras pasākumu organizators.

Izveidojot Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas jauno struktūru un izvērtējot esošo darbinieku faktiskos amata pienākumus, tiek likvidētas 28 amatu vietas, to vietā izveidojot 23 amatu vietas.

Atbilstoši jaunajam nolikumam, no pašvaldības struktūras tiks izslēgtas pašvaldības auditora funkcijas. Plānots izveidot jaunu amatu – Kvalitātes vadītājs, kura pienākumos ietilps plānot, organizēt un vadīt kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu pašvaldības iestādēs, nodrošināt dažādu pašvaldības nodrošināto procesu identifikāciju, izstrādāt priekšlikumus pašvaldības iestāžu procesu pilnveidošanai, optimizējot dažādus resursus, kā arī nodrošināt dokumentu un klientu apkalpošanas kvalitāti. Kvalitātes vadītāja pienākums būs arī izstrādāt pašvaldības iestāžu procesu shēmu un risku vadības plānu.

Plāno ietaupīt 105 tūkstošus eiro

Izveidojot Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas jauno struktūru, nosakot struktūrvienībā nodarbināto skaitu un izvērtējot, kādus amata pienākumus veiks nodarbinātie, tiem atbilstoši likumdošanai nosakot amatu saimes un amatalgu likmes, gada budžetā kopumā varētu ietaupīt vairāk nekā 100 tūkstošus eiro.

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas «Ogres novada pašvaldība» vadītājam līdz 2015.gada 1.februārim uzdots izstrādāt un iesniegt domei apstiprināšanai Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas «Ogres novada pašvaldība» nolikumu.

«OVV» jau rakstīja, ka par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora pirmo vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas «Ogres novada pašvaldība» vadītāju, sākot ar 19.decembri, iecelts līdzšinējais izpilddirektora vietnieks Pēteris Špakovskis, bet pašvaldības izpilddirektors Jānis Latišs no ieņemamā amata ir atbrīvots ar 2015.gada 31.janvāri un no nākamā gada 1.februāra veiks Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja, kā arī Ogres novada pašvaldības aģentūras «Rosme» direktora pienākumus.

Savukārt Ogres novada pašvaldības iestāžu un Ogres novada pašvaldības aģentūru vadītājiem uzdots līdz 2015.gada 1.aprīlim veikt izmaiņas Ogres novada pašvaldības iestāžu un Ogres novada pašvaldības aģentūru nolikumos, nodrošinot to atbilstību jaunajam pašvaldības nolikumam.

Ar Ogres novada pašvaldības nolikuma pilnu tekstu varēs iepazīties www.ogresnovads.lv, nolikums būs pieejams arī Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā un novada pagastu pārvaldēs.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto