Apstiprināti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un apmēru

[ A+ ] /[ A- ]

Apstiprināti saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu veidiem un apmēru

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 16.decembra sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus «Par sociālās palīdzības pabalstiem», kas nosaka vienotus sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, to pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību visā jaunizveidotajā Ogres novadā.

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa deputātiem sniedza detalizētu pārskatu par šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem, ko piemēro bijušo Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus. Darba grupa, kurā bija minēto novadu Sociālo dienestu pārstāvji, ievērojot Ogres novada pašvaldības budžetā sociālajiem pakalpojumiem paredzētos līdzekļus, kā arī normatīvajos aktos noteikto, izstrādāja jaunus saistošos noteikumus, nosakot vienādus sociālo palīdzības pabalstu apmērus un to saņemšanas kritērijus visā novada teritorijā.

Deputāti iepazinās un akceptēja šos noteikumus, līdz ar to no 2022.gada 1.janvāra spēku zaudēs līdzšinējie Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību izdotie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti.

Vienotie jaunie Saistošie noteikumi paredz vairākus pabalstu veidus un to apmēru.

S.Ozoliņa norāda, ka pamata sociālās palīdzības pabalstus, un tie ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts, piešķir, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu – izvērtējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu» un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajam. Arī papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai piešķir, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu – izvērtējumu.

Visā jaunizveidotajā Ogres novadā noteikti vairāki sociālās palīdzības pabalsti:

* izglītības ieguves atbalstam – 50 eiro bērnam kalendārajā gadā;

* veselības aprūpei – izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 150 eiro katrai personai mājsaimniecībā kalendārajā gadā;

* inkontinences preču iegādei – izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 100 eiro personai kalendārajā gadā;

* sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 250 eiro kalendārajā gadā mājsaimniecībai;

* ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai – līdz 50 eiro mēnesī mājsaimniecībai;

* vienreizējs pabalsts personām bez deklarētās dzīvesvietas – starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, piemērojot garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķina formulu;

* vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma – līdz 500 eiro;

* rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti – ne vairāk kā 500 eiro bērnam kalendārajā gadā.

Pabalstu krīzes situācijā saskaņā ar Ogres novada pašvaldības pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli, – katastrofu gadījumos 1000 eiro mājsaimniecībai, citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos – 250 eiro personai.

Jaunos Sociālās palīdzības pabalstus, ievērojot noteikto piešķiršanas kārtību visā jaunizveidotajā Ogres novada administratīvā teritorijā, piemēros no 2022.gada 1.janvāra, līdz ar to spēku zaudēs līdzšinējie Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību izdotie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti.

Saskaņā ar likumā «Par pašvaldībām» pašvaldībām noteikto, Ogres novada domes pieņemtie saistošie noteikumi ir jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai, un tie stāsies spēkā pēc pozitīva VARAM atzinuma saņemšanas.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!