Arī jaunizveidotā novadā organizē konkursu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai

[ A+ ] /[ A- ]

Arī jaunizveidotā novadā organizē konkursu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai

Dzintra Dzene

Ogres novada domes 24.februāra sēdē deputāti apstiprināja lēmumprojektu par nu jau tradicionālā konkursa «Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā» organizēšanu visa jaunizveidotā novada teritorijā.

Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska 17.februāra Finanšu komitejas sēdē norādīja, ka šāda konkursa organizēšana ir pašvaldības iniciatīva un tas tiek rīkots jau sesto gadu. Konkursa mērķis ir saglabāt un attīstīt valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus – baznīcas, kā arī sakrālo mantojumu, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā.

 

Sešu gadu laikā sniegts atbalsts vairākām draudzēm

A.Romanovska informēja, ka, piemēram, Ogres Evanģēliski luteriskā draudze šajā konkursā piedalījusies jau četrus gadus, kopumā saņemot atbalstu gandrīz 12 tūkstošus eiro apmērā tādiem projektiem kā apdares darbi sakristejas telpās, sienu krāsošana, sadzīves kanalizācijas trases izbūve un pieslēgšanās centralizētam kanalizācijas vadam, baznīcas un draudzes mājas apkures sistēmas rekonstrukcija.

Meņģeles evaņģēliski luteriskā draudze konkursā piedalījusies piecus gadus, saviem projektiem piesaistot 15 276,80 eiro lielu atbalstu. Konkursa ietvaros gūts finansiāls atbalsts 5 logu restaurācijai, baznīcas galveno ieejas durvju un ārdurvju uz sakristeju restaurācijai, baznīcas ieejas lieveņa restaurācijai, saglabājot vēsturisko formu un apjomu, kā arī baznīcas griestu restaurācijai.

Konkursa ietvaros atbalstu piecu projektu īstenošanai izdevies gūt Madlienas evaņģēliski luteriskajai draudzei, piesaistot 14 557,17 eiro. Konkursa ietvaros Madlienas baznīcā notikusi elektroinstalācijas nomaiņa, jaunas krāsns ierīkošana, augšējā stāva kāpņu demontāža un jaunu kāpņu posma ierīkošana, jaunu durvju uzstādīšana torņa augšējā stāvā, jaunas grīdas ieklāšana, divu dekoratīvo elementu izgatavošana zem balkona kolonnām, loga remonts.

Aderkašu Svētās Marijas – Magdalēnas pareizticīgo draudze, konkursa ietvaros īstenojot divus projektus, piesaistījusi 6000 eiro lielu atbalstu, kura ietvaros baznīcā veikta fasādes krāsošana un baznīcas atjaunošanas remontdarbi.

Krapes evaņģēliski luteriskā draudze konkursa ietvaros finansiālu atbalstu guvusi trīs projektiem, to īstenošanai piesaistot 9 481,37 eiro lielu finansējumu. Tas izlietots, sakristijas durvju un logu nomaiņai, piecu logu iekšējo un ārējo palodžu uzstādīšanai, 7 lietus ūdens noteku uzstādīšanai, baznīcas griestu siltināšanai torņa daļā, balkona telpas kosmētiskajiem remontdarbiem.

Konkursā atbalstīti arī trīs Ogres Svētā Meinarda Romas Katoļu baznīcas draudzes iesniegtie projekti, piešķirot 4108,91 eiro lielu finansējumu. Konkursa ietvaros baznīcā gūts līdzfinansējums apkures un ventilācijas sistēmas komplektācijas pabeigšanai, dažādu sensoru iegādei, kas ļauj nodrošināt nepieciešamo klimatu telpās, apkures rekonstrukcijai.

Konkursā atbalstīti divi Suntažu evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegti projekti, gūstot 4 471 eiro lielu atbalstu. Baznīcā veikta ēkas apsekošana, uzmērīšana un inventarizācijas lietas izstrādāšana, zvanu torņa trīs logu ailu vārtņu atjaunošana.

Konkursā 2220,33 eiro liels finansējums piešķirts Ogres Trīsvienības baptistu draudzei, veikts baznīcas pārbūvējamās ēkas projekta mets, topogrāfiskie uzmērījumi, sastādīta provizoriskā izmaksu tāme.

Savukārt 3500 eiro liels atbalsts sniegts Ogres Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzei, kura ietvaros baznīcā izdevies pabeigt baznīcas kupola pārbūvi un uzstādīt memoriālo plāksni Ogres novada Goda pilsonim virspriesterim Georgijam Tailovam.

 

Draudzēm ir būtiski saņemt pašvaldības atbalstu

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicināja kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, norādot, ka šo gadu laikā Dievnamos, īpaši novada pagastos, kur ir mazas draudzes, paveikts ļoti daudz, un iespēja piedalīties konkursā un gūt finansiālu atbalstu draudzēm ir būtisks atbalsts, jo darāmo darbu baznīcās netrūkst. «Zinu, ka, piemēram, Ikšķiles luterāņu baznīcā nepieciešams restaurēt altārgleznu, un ir daudzi citi jautājumi, kas jārisina. Ar šo konkursu mēs varam panākt pretī. Tas ir būtiski – uzturēt kultūrvēsturisko fondu mūsu novadā,» norādīja E.Helmanis.

 

Šogad konkursam atvēlēti 30 tūkstoši eiro

Ogres novada domes deputāti nolēma apstiprināt lēmumprojektu par konkursa «Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā» izsludināšanu un apstiprināt minētā konkursa nolikumu, kas paredz iesniegto pieteikumu vērtēšanas kritērijus un pieejamo finansējumu. Proti, kopējais pieejamais Ogres novada pašvaldības finansējums konkursam 2022.gadā sakrālā mantojuma objektu saglabāšanai ir 30 000 eiro. Ogres novada pašvaldības finansējums noteikts Ogres novada pašvaldības budžetā 2022.gadam. Lielākais iespējamais Ogres novada pašvaldības finansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam iesniedzējam, ir trīs tūkstoši eiro.

Konkursa ietvaros Ogres novada pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina sakrālā mantojuma saglabāšanu, sedzot pārbūves, atjaunošanas un ar tām saistītu būvniecības dokumentu izstrādes izmaksas.

Konkursa ietvaros Ogres novada pašvaldības piešķirtais finansējums nevar tikt izmantots administratīvā personāla izmaksu, tostarp atlīdzības izmaksai kādam no darba grupā iesaistītajiem dalībniekiem, un citu administratīvo izdevumu segšanai, balvām, tērpiem, datortehnikas un citas biroja vai sadzīves tehnikas iegādei, projektiem, kas jau tiek īstenoti vai ir pabeigti, peļņas gūšanai, kredītsaistību un parādu nomaksai, politiskiem un militāriem pasākumiem.

 

Var startēt Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes

Vērtēšanas komisijai ir tiesības samazināt projekta iesniegumā norādīto finansējuma apjomu, tajā skaitā pilnībā vai daļēji atceļot izmaksu pozīcijas.

Iesniegumu minētajam konkursam var iesniegt Ogres novadā reģistrētās baznīcas un to draudzes brīvā formā, iesniegumā iekļaujot informāciju par baznīcu (tās kultūrvēsturisko vērtību, atsaucoties uz nozīmes līmeni arhitektūras, kultūras un/vai vēstures pieminekļa statusā), draudzi, baznīcas atsevišķu kultūrvēsturisko vērtību aprakstu, atsaucoties uz nozīmes līmeni arhitektūras, kultūras un/vai vēstures pieminekļa statusā, ja baznīcas ēkai tāds nav piešķirts, projekta aktivitātēm, aktivitāšu izmaksām, informāciju par pozitīvu ietekmi uz vietējās kopienas socializāciju, atbalstu Covid – 19 laikā un tūrisma attīstību.

Projektu iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 25.marts, un projektu idejas var īstenot laika periodā no 15.maija līdz 5.decembrim.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!