Atbalsta «Ogres Zilo kalnu» dabas parka aizsardzības plānu

[ A+ ] /[ A- ]

Aizvadītajā ceturtdienā, 19.maijā, Ogres novada domes sēdē deputāti akceptēja «Ogres Zilo kalnu» dabas parka aizsardzības plānu.

Pirms nedēļas Tautsaimniecības komitejas sēdē tika uzklausīts individuālā pētniecības uzņēmuma «Pededze» vadītāja Māra Laiviņa ziņojums par Dabas parka «Ogres Zilie kalni» dabas aizsardzības plānu laikam no 2011. līdz 2021. gadam.

«OVV» jau rakstīja, ka īpaši aizsargājamā teritorija dabas parks «Ogres Zilie kalni» atrodas Ogres un Ikšķiles novadā. Dabas parks, kura kopējā platība ir 312 hektāri, izveidots 2004. gadā un ir Eiropas nozīmes (Natura 2000) īpaši aizsargājama dabas teritorija. Līdz ar to dabas aizsardzības plāna izstrāde nebūt nebija vienkārša. Uzņēmumam «Pededze», kas plāna izstrādi veica pēc pašvaldības pasūtījuma, bija jāņem vērā vairāki dabas parka apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi. Dabas aizsardzības plāna izstrāde tika uzsākta 2010.gada 23.martā, izveidojot tā izstrādes uzraudzības grupu, kurā iesaistījās ne vien dabas pētnieki, bet arī sporta organizāciju pārstāvji. Šā gada 11.aprīlī notika minētā plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā varēja piedalīties un savu viedokli izteikt ikviens interesents.

Nozīmīgākās dabas parka sociālekonomiskās vērtības ir liels rekreācijas un dabas izziņas potenciāls ainaviski ļoti pievilcīgā teritorijā. Rekreācija ir viens no galvenajiem un tradicionāliem Ogres Zilo kalnu teritorijas izmantošanas veidiem. Līdz šim aktuāla problēma ir bijusi nepietiekošā atpūtas infrastruktūra, kā arī atpūtas un sporta plānošanas un uzraudzības neatbilstība rekreācijas slodzēm, kuras ilgstoši ir veidojušās un veidojas galvenokārt stihiski. Jaunajā dabas aizsardzības plānā iespēju robežās ņemti vērā visi iepriekš minētie aspekti. M.Laiviņš Tautsaimniecības komitejas sēdē, kas notika pirms nedēļas, uzsvēra, ka šajā plānā ir veiksmīgi izdevies sabalansēt gan dabas aizsardzības, gan aktīvās atpūtas jautājumus.

Dabas parkā «Ogres Zilie kalni» paredzēts nodalīt trīs funkcionālās zonas: dabas lieguma zonu, dabas parka zonu un neitrālo zonu.

Dabas lieguma zonā iekļauta daļa no aizsargājamo biotopu aizņemtās platības, kā arī dabiskie meža biotopi un meža nogabali, kuros ir galvenās reto un aizsargājamo sugu dzīvotnes. Prioritāte šajā zonā ir dabas vērtību un dabas daudzveidības saglabāšana.

Dabas lieguma zonā organizētā atpūta iespējama, izmantojot tikai esošos ceļus un takas. Jaunu taku veidošana ir aizliegta, esošo taku paplašināšana atļauta tikai dažās vietās saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, bet daļu no esošajām takām plānots slēgt.

Neitrālā zona noteikta bijušā Dubkalnu karjera teritorijas rietumu daļā, kur paredzēta teritorijas sakopšana vienlaikus ar labiekārtošanu un jaunas atpūtas un sporta infrastruktūras veidošanu – multifunkcionāls tūrisma informācijas un sporta centrs, sporta laukums – stadions. Vajadzības gadījumā tiek pieļauta iespēja mazo ūdenstilpni aizbērt. Minētās zonas kopplatība ir 4,2 hektāri jeb 1,3 procenti no teritorijas.

Saskaņā ar 2007. gada 9. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 686 «Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību» pašvaldībai viena mēneša laikā no plāna iesniegšanas jāsniedz atzinums. Ja tas ir pozitīvs, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs to iesniedz saskaņošanai Dabas aizsardzības pārvaldei, kas pārbauda, vai plāns izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un iesniedz to apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.