Daudziem bez palīdzības izdzīvot ir grūti

[ A+ ] /[ A- ]

Četru novadu – Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes – sociālie darbinieki apkopojuši datus par personām, kam nepieciešams valsts un pašvaldības atbalsts. Visvairāk trūcīgo personu reģistrēts Lielvārdes, bet vismazāk – Ikšķiles novadā.

Kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīstamas par trūcīgām, nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu». Pagājušā gada 21.decembrī MK pieņēma noteikumus Nr. 1140 «Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299», kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī.

Lai atzītu par trūcīgu, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija

Nonākot situācijā, kad bez valsts vai pašvaldības palīdzības neiztikt, persona var vērsties sava novada sociālajā dienestā, kur saskaņā ar iepriekš minēto MK noteikumu prasībām jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Tajā godprātīgi un precīzi jānorāda savi un ģimenes locekļu (ja tādi ir) personas dati un ienākumi – tie, kurus sociālais darbinieks nevar izzināt no viņam pieejamajām datu bāzēm, kā arī, ja nepieciešams, jāpievieno atbilstošas izziņas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par ienākumiem, bezdarbnieka pabalstu, izziņa no darba vietas par ienākumiem pēdējos trīs mēnešos pēc nodokļu nomaksas, pensijas grāmatiņas kopija un citi dokumenti atkarībā no pabalsta, kādu iesniedzējs vēlas saņemt. Sociālo dienestu darbinieki izvērtē iesniegtos dokumentus un izlemj, vai persona ir atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu. Ģimene vai persona atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu vienai personai un ja tā atbilst MK noteikumos Nr.1140 minētajiem nosacījumiem, bet maznodrošinātā kritērijus nosaka katra pašvaldība atsevišķi.

Maznodrošinātā statusu nosaka novadu saistošie noteikumi

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2009 «Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Ogres novadā», šajā novadā par maznodrošināto var tikt atzīta persona, kuras ienākumi, dzīvojot ģimenē, nepārsniedz 104 latus, bet, dzīvojot vienam, – 155 latus.

Savukārt Ikšķiles novadā par maznodrošinātām atzīstamas tikai atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kuru ienākumi ir mazāki par 150 latiem. Ķeguma novadā maznodrošinātas personas statuss nav piešķirts nevienam, bet Lielvārdes novadā par maznodrošinātu ģimene (persona) tiek atzīta, ja ienākumu līmenis pēdējo trīs mēnešu laikā pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 120 latus mēnesī vienai personai.

Trūcīgs var būt arī strādājošais

Ogres novada Sociālā centra palīdzības nodaļas sociālā darbiniece Ingrīda Medne stāsta, ka no šā gada 1.janvāra Ogres novadā ir reģistrētas 506 trūcīgas personas, tajā skaitā maznodrošinātas personas, kā arī iedzīvotāji, kuru ienākumi nepārsniedz 120 vai 150 latus un kuri pieprasījuši izziņas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Sociālā darbiniece norāda, ka trūcīgas personas nebūt nav tikai bezdarbnieki. Diemžēl aizvien biežāk šo statusu pieprasa arī tie, kuriem ir darba attiecības un regulāri ienākumi, kas it kā nav mazi, taču šīs personas palikušas par vienīgajiem pelnītājiem ģimenē. «Tā, piemēram, trūcīgas personas statuss piešķirts māmiņai, kura strādā uzņēmumā, mēnesī vidēji saņem 344 latus, bet viņas ģimenē ir trīs bērni un vīrs bezdarbnieks,» skaidro I.Medne, piebilstot, ka trūcīgas personas statusu pieprasa visdažādākajās sfērās strādājošie. Lielākoties tie ir privātfirmu darbinieki, taču ir arī valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki, piemēram, audzinātāju palīgi pirmsskolas izglītības iestādēs, apkopējas, medicīnas māsas utt. Maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu daudzi klienti izmanto tiesvedības procesos.

Ilgstoši nespēj atrast darbu

I.Medne stāsta, ka par trūcīgām personām bieži vien kļūst arī tie, kuriem ir darba attiecības, taču darbam ir sezonāls raksturs un tā sauktajā klusajā periodā darba devējs ir vai nu piešķīris bezalgas atvaļinājumu, vai arī darba samaksu samazinājis līdz pilnīgai galējībai, piemēram, mēnesī izmaksā vien piecus vai desmit latus… Diemžēl aizvien vairāk kļūst arī tā saukto ilgstošo bezdarbnieku. Tie lielākoties ir pirmspensijas vecuma cilvēki ar zemu izglītības līmeni, kas ilgus gadus strādājuši fabrikās un rūpnīcās, darījuši mazkvalificētus darbus. Taču, kā atzīst I.Medne, zems izglītības līmenis ir arī daudziem jauniešiem, kuri tā sauktajos «treknajos» gados, sākoties celtniecības bumam, skolai atmetuši ar roku, devušies strādāt, labi pelnījuši, paņēmuši lielus kredītus, kurus vairs nespēj atdot. Tagad Latvijā darba viņiem vairs nav, un arī ārzemēs šos cilvēkus, kuriem nav izglītības, neviens negaida.

Mēģina gūt labumu krāpjoties

Ķeguma novadā reģistrētas 738 trūcīgas personas, no kurām 56 ir strādājošie. Izziņas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ar ienākumiem līdz 120 latiem izsniegtas 49 personām, bet ar ienākumiem līdz 150 latiem – 56 personām. Ķeguma novada sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore Kristīne Šēnere stāsta, ka no strādājošiem trūcīgas personas statuss lielākoties piešķirts privātfirmu darbiniekiem, taču šajā kategorijā ir arī pašvaldībā strādājošie, piemēram, sētnieki. Lielākoties tās ir personas, kuras saņem minimālo algu. K.Šēnere stāsta, ka ir fiksēti arī krāpšanās gadījumi. Darba devēji slēdz darba līgumus uz nepilnu darba laiku, nelielu daļu algas maksā oficiāli, pārējo «aploksnē». Izziņās parasti norāda oficiālo darba algu, un, ja klients godprātīgi neuzrāda patiesos ienākumus, sociālais darbinieks nevar pierādīt neoficiālos ienākumus. Ir bijuši gadījumi, kad privātie darba devēji savam darbiniekam par viņa ienākumiem izsniedz nepieciešamo izziņu, kurā norāda mazāku algu, nekā ir patiesībā. Saņēmusi šādu izziņu, persona atbilst trūcīgā statusam un vēršas sociālajā dienestā. «Krāpšanās atklājās tad, kad šī persona saslima, izņēma slimības lapu un izrādījās, ka slimības pabalsts, ko izmaksā VSAA, ir krietni lielāks kā izziņā uzrādītā alga,» stāsta K.Šēnere.

Ikšķiles novadā trūcīgu personu mazāk kā citos novados

Vismazākais trūcīgo personu skaits šobrīd ir Ikšķiles novadā, kur, pēc 1.februāra datiem, reģistrētas 335 šādas personas. No tām 179 ir pilngadīgas personas, no kurām darba attiecības ir 40 trūcīgajiem. Bet pērn kopumā Ikšķiles novadā trūcīgā statuss bijis piešķirts 590 personām. Šogad maznodrošinātas personas statuss piešķirts septiņiem pensijas vecuma cilvēkiem. Ikšķiles novada sociālā dienesta vadītāja Dzintra Švirkste stāsta, ka šogad novadā pieaudzis individuālā darba darītāju un pašnodarbināto personu skaits. Cilvēki meklē iespēju izdzīvot, tomēr daudzi bez pašvaldības atbalsta neiztiek. «Salīdzinot ar citiem novadiem, Ikšķilē trūcīgu personu skaits nav tik liels, jo, pirmkārt, mūsu novads ir mazāks un, otrkārt, netālu ir Rīga, kur daudzi ikšķilieši atraduši darbu. Tos, kas palikuši bez darba, cenšamies dažādos veidos motivēt. Dienas centrā ir klubiņš, tajā var noklausīties lekcijas, piemēram, kā kļūt par pašnodarbināto. Šīs nodarbības aicinām apmeklēt visus, kas saņem garantēto iztikas minimumu. Ir svarīgi, lai cilvēki nejustos vientuļi un atstumti,» saka Dz.Švirkste.

Trūcīgas personas statusu var piešķirt mēneša laikā

Visgrūtāk sociālajā jomā klājas Lielvārdes novadā, kur pērn reģistrētas 1609 trūcīgas personas. Maznodrošināto statuss piešķirts 120 personām, bet izziņa veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ar ienākumiem līdz 120 latiem izsniegta 571 personai un ar ienākumiem līdz 150 latiem – 173 personām. Minētās izziņas lielākoties pieprasījušas personas ar nelielu atalgojumu un pensionāri. Lielvārdes sociālā dienesta vadītāja Inese Gelte stāsta, ka trūcīgas personas statuss lielākoties piešķirts bezdarbniekiem, taču par trūcīgiem atzīti arī strādājošie, tostarp valsts un pašvaldības iestādēs. Lemjot par trūcīgas personas statusa piešķiršanu vai nepiešķiršanu, katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli. Arī Lielvārdes novadā visai bieža ir situācija, kad personas kļūst par trūcīgām tad, ja ģimenē ir bērni, bet tikai viens pelnītājs. «Pēc likuma trūcīgas personas statusu var piešķirt mēneša laikā. Mēs laiku lieki nevelkam un katru iesniegumu cenšamies izskatīt maksimāli ātri. Tomēr, ja cilvēks atnāk un saka, ka viņam trūcīgas personas statuss vajadzīgs tūdaļ, jo nākamajā dienā jādodas uz slimnīcu, jāsaprot, ka gluži vienas dienas laikā to izdarīt nevar. Tāpēc vēlos aicināt šādus jautājumus risināt laikus,» saka I.Gelte.