Domes priekšsēdētāja atbildē un komisijas ziņojumā – būtiskas atšķirības?

[ A+ ] /[ A- ]

«Ogres Vēstis Visiem» turpina šķetināt situāciju ar Lielvārdes novada domes Administratīvās komisijas locekles Taigas Zvejnieces iespējamo interešu konfliktu, piedaloties uz Alda Ziemeļa iesnieguma pamata Žakelīnai Bērziņai sastādītā administratīvā pārkāpuma protokola izskatīšanā.

27. aprīļa laikraksta numurā publicējām Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Imanta Baloža atbildi uz mūsu iesniegumu, kas it kā tapusi, pamatojoties uz speciāli izveidotas komisijas ziņojumu. Uzmanību piesaistīja tas, ka pašvaldības oficiālajā atbildē bija norādīts, ka lēmums ticis pieņemts attiecībā uz Ž.Bērziņu, līdz ar to tas neattiecas ne uz pašu komisijas locekli T.Zvejnieci, ne arī uz iesniedzēju A.Ziemeli, kā arī neskāra abu mantiskās intereses. Likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteikts, ka «…valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.». Tātad – netīšām vai tīšām, bet palicis neievērots, vai nav bijušas personiskās intereses. Kā komisijas darba rezumējums oficiālajā atbildē paziņots, ka šajā gadījumā likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» definētā konflikta neesot bijis.

Jāsaka, ka Lielvārdes novada pašvaldība bija ļoti pretimnākoša, bez īpašas kavēšanās ļaujot iepazīties ar komisijas, kas bija speciāli izveidota, lai pārbaudītu T.Zvejnieces iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā, ziņojumu. Kā izrādījās, komisija, kuras priekšsēdētājs bija Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors Gvido Vītoliņš, bet tās sastāvā – Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Graudiņš, Lielvārdes novada domes deputāte Vita Volonte, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas domes sekretāre Guna Mendziņa un Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas juriste Žanete Some, savam uzdevumam klāt bija ķērusies ar visaugstāko pienākuma apziņu.

Komisija bija noskaidrojusi ne tikai to, ka iesniedzēja A.Ziemeļa un administratīvās komisijas locekles T.Zvejnieces dzīvesvietas deklarētas vienā adresē, bet arī to, ka abas šīs personas ir vienīgie kāda uzņēmuma dalībnieki, tātad – darījuma partneri. Tiešām, kā jau bija minēts domes priekšsēdētāja atbildē, komisija nonākusi pie secinājuma, ka Administratīvās komisijas attiecībā uz Ž.Bērziņu pieņemtais lēmums neskāra ne Ziemeļa, ne Zvejnieces mantiskās intereses. Nedaudz citāda ir situācija ar personisko ieinteresētību. Lai arī cienījamā komisija, mūsuprāt, nedaudz apjuka, savā ziņojumā rakstot: «Ņemot vērā, ka likumā «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā» nav definēts termins «personiskās intereses» [taisnības labad jāsaka, ka arī termins «mantiskās intereses» šajā likumā nav definēts – R.R.], kā arī nav izstrādāta metodika, kā noteikt un izvērtēt «personisko ieinteresētību», komisija nevar noteikt T.Zvejnieces personiskās ieinteresētības robežas attiecībā uz viņas darījumu partneri A.Ziemeli…». Tiesa, šī paša teikuma nobeigumā konkrēti atzīts: «taču komisija uzskata, ka šajā gadījumā personiskā ieinteresētība tomēr pastāv.»

Savā ziņā tas ir ļoti interesants jautājums, kāpēc speciāli izveidotā komisija, kuras locekļi, kā redzams, situācijas noskaidrošanā ieguldījuši nopietnu darbu, kas atspoguļots ziņojumā uz veselām trim lapām, nevarēja izdarīt arī vēl tik daudz – sagatavot atbildes projektu? Varbūt tad nebūtu iznācis tā, kā ir tagad, kad komisijas ziņojumā teikts, ka ir bijusi Zvejnieces personiskā ieinteresētība, tātad – arī interešu konflikts, bet domes priekšsēdētāja parakstītajā atbildē, kurā tās sagatavotājs gan nav norādīts, tātad atliek secināt, ka arī autors ir Imants Baloža kungs, ka interešu konflikta nav?

Var jau būt, ka «Ogres Vēstis Visiem» pārāk vienkāršoti skata šo jautājumu, tomēr – vai tad nav tā: ja kāda persona uzraksta iesniegumu par problēmu, kas tai personiski traucē, bet iesniegumu izskata un lēmumu pieņem valsts amatpersona, kura reizē ir iesniedzēja darījumu partneris, jau parādās visas amatpersonas interešu konflikta pazīmes? Mēdz teikt – cik juristu, tik viedokļu… Intereses pēc būs jāpajautā vēl kādam.