Egils Helmanis: «Mēs ražošanai esam pateikuši «jā», bet tālākais jau ir valdības rokās»

[ A+ ] /[ A- ]


Pagājušā gada Ogres novada domes 18.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums atļaut lokālplānojuma izstrādi zemes vienībām Madlienas pagastā, lai pamatotu nepieciešamās izmaiņas Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, radot priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes izveidei. 3.decembrī Ogres novada pašvaldības deputāti pulcējās uz ārkārtas sēdi, lai šo lēmumu atceltu.

Lokālplānojums tika izstrādāts pēc SIA «Gallusman» ierosinājuma, un to veica SIA «Reģionālie projekti».

Lokālplānojuma redakcijā un Vides pārskata redakcijā pēc publiskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas tika veiktas nepieciešamās korekcijas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, Paskaidrojuma rakstā un Vides pārskatā. Aktualizēto redakciju, kā arī iesniegumu par Lokālplānojuma izvērtēšanu un apstiprināšanu SIA «Reģionālie projekti» iesniedza pašvaldībā. Izvērtējot un apkopojot sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus un institūciju atzinumus, tika secināts, ka Lokālplānojuma redakcijai pilnveidošana nav nepieciešama, un minētais lokālplānojums tika apstiprināts ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13/2019.

Šā gada 20.novembrī pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra rīkojums par šo saistošo noteikumu darbības apturēšanu, jo Teritorijas attīstības plānošanas likuma noteiktajā pārsūdzēšanas periodā ir saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu izdot šādu rīkojumu. Pamatojoties uz saņemtajiem iesniegumiem, VARAM izvērtēja Lokālplānojuma dokumentāciju, konstatējot Lokālplānojuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tika sasaukta domes ārkārtas sēde, un deputāti iepazīstināti ar rīkojumā norādītajiem pārkāpumiem un pašvaldības sagatavoto argumentāciju par to, ka vairākas tajā norādītās nepilnības nav objektīvas.

Pirms balsojuma par lēmumprojektu Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norādīja, ka pašvaldība vēlas, lai novadā būtu ražošana un darba vietas, jo ar laiku Eiropas Savienības līdzfinansējums tādā apjomā kā šobrīd vairs nebūs pieejams. «Būs jāiztiek ar to, ko paši saražojam, un tas saistīts ar mūsu labklājību. Ogres novada pašvaldība, izdodot šos noteikumus, ir atbalstījusi ražošanas veicināšanu un darba vietu nodrošināšanu tepat, savā novadā. Šobrīd mēs izpildīsim VARAM izdotajā rīkojumā noteikto, kā arī sagatavosim vēstuli Saeimas Juridiskajai komisijai un valdībai, lai viņi izlemj, kā rīkoties tālāk. Taču vēlreiz vēlos uzsvērt, ka novadā šīs aptuveni 200 jaunās darba vietas ir ļoti nozīmīgas,» atzīst E.Helmanis.

Domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums atcelt Ogres novada pašvaldības 2019.gada 15.augusta saistošos noteikumus Nr.13/2019, kas nosaka zemes vienībām Madlienas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un funkcionālo zonējumu – grafisko daļu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām, kā arī veikt Lokālplānojuma pilnveidošanu, novēršot neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Paredzēts lūgt arī LR Saeimas Juridisko komisiju iesaistīties jautājuma risināšanā par ārvalstu investora piesaistes iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Latvijas lauku reģionā – Ogres novadā, veicinot pozitīvu konkurenci un jaunu darba vietu rašanos, lai veicinātu Latvijas reemigrācijas plāna īstenošanu un esošo iedzīvotāju nodarbinātību tuvu viņu dzīvesvietai.

Dzintra Dzene