Ievēl jaunu iepirkumu komisiju un nolemj izsolē iegādāties īpašumu

[ A+ ] /[ A- ]

Vēl vienas katlu mājas būvniecība Ogrē, Skolas ielā 20, apgrūtinātu iedzīvotājus.

Vēl vienas katlu mājas būvniecība Ogrē, Skolas ielā 20, apgrūtinātu iedzīvotājus.

Ceturtdien, 26.februārī, Ogres novada domē tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā izskatīja trīs jautājumus – par iepirkumu komisijas izveidošanu SIA «MS siltums» realizējamiem projektiem, grozījumiem pašvaldības pagājušā gada 13.novembra domes lēmumā «Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «MS siltums»», kā arī par pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma Rietumu ielā 1 iegādi publiskā izsolē.

«OVV» jau rakstīja, ka pirms nepilniem diviem gadiem, lai varētu Madlienas un Suntažu pagastā izveidot kvalitatīvu centralizēto siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmu, piesaistot šiem mērķiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus, tika izveidots pašvaldības SIA «MS siltums», kuras kapitāla daļu (100 procentu) turētājs ir Ogres novada pašvaldība. Par vienīgo SIA «MS siltums» valdes locekli tika iecelts Normunds Ševels.

Projektus var pieteikt tikai komersants

Pašvaldības SIA izveidošana bija nepieciešama, jo pretendēt uz ES finansējuma piešķiršanu šāda veida projektu realizēšanai var tikai komersants, tajā skaitā pašvaldības kapitālsabiedrība, kas jau reāli nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu un tās piegādi patērētājiem. Ņemot vērā to, ka Ogrē siltumenerģija šobrīd tiek nodrošināta tikai ar dabasgāzes katlu palīdzību, SIA «MS siltumam» tika deleģētas tiesības izstrādāt arī projektu siltumenerģijas ražošanai, izmantojot alternatīvu kurināmo, un realizēt akceptēto projektu Ogres pilsētā. Šajā sakarā jau ir iesniegts projekta pieteikumus Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai šķeldas katlumājas izbūvei Ogrē. Jauno katlu māju paredzēts nodot ekspluatācijā līdz šā gada 14.novembrim, lai būtu iespēja izmantot ne vien fosilo, bet arī krietni lētāko biokurināmo. Līdz šā gada beigām plānots uzlabot arī siltumtīklus Suntažu un Madlienas pagastā. Vairākus miljonus eiro vērtā projekta realizācijai plānots piesaistīt banku un Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējumu, kas ir 50 procentu apmērā šķeldu katliem Ogrē un 40 procentu apmērā siltumtrašu būvniecībai pagastos.

Ekonomiskais efekts – aptuveni miljons eiro gadā  

Minēto projektu realizēšanā kā SIA «MS siltums» konsultants piesaistīts uzņēmums SIA «Smart Consulting». Tās valdes loceklis Ingars Baļčūns ir arī viens no Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas padomes locekļiem. 12.februāra komiteju sēdē I.Baļčūns sniedza deputātiem prezentāciju saistībā ar siltumapgādes attīstības perspektīvām Ogrē, tajā skaitā alternatīva kurināmā izmantošanu. «Projekta būtība ir tāda, ka tiek būvēta biomasas stacija. Biomasa ir sasmalcināta koksne jeb šķelda, kas iegūta rūpniecības procesā no kokzāģētavām un no mežizstrādes. Plānojam uzstādīt divus septiņu megavatu katlus ar augstas kvalitātes tehnoloģijām. Paredzēts izmantot vietējo šķeldu, tādējādi nodrošinot ekonomisko aktivitāti lauksaimniekiem un mežizstrādei. Plānots, ka abi katli nodrošinās 60 procentus no kopējās pilsētas siltumenerģijas jaudas. Tiks aizstāts importētais kurināmais – dabas gāze, kura ir divas reizes dārgāka nekā šķelda. Līdzīgi rīkojušās arī vairākas citas pilsētas, piemēram, Liepāja, Jelgava un Salaspils, kur tarifa samazinājums pēc biomasas ir sasniedzis pat no 10 līdz 25 procentiem. Svarīgi, ka tiek diversificēts kurināmais un varēs izvēlēties to, kas tajā brīdī būs izdevīgākais. Kad tiks izmaksāts finansējums un atdots kredīts, ekonomiskais efekts Ogrei varētu būt ap vienu miljonu eiro gadā,» skaidro I.Baļčūns.

Komisija varēs pieaicināt speciālistus

26.februāra Ogres novada domes ārkārtas sēdē N.Ševels informēja, ka, lai nodrošinātu SIA «MS siltums» realizējamo Eiropas Savienības (ES) fondu projektu publisko iepirkumu tiesiskumu, nepieciešams izveidot atsevišķu iepirkumu komisiju projektu realizācijas pieteikumu izvērtēšanai. Minētie projekti ir – «Madlienas siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana», «Siltuma efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā», «Savienojošā siltumtrašu posma izbūve, apvienojot pilsētas siltumapgādes sistēmu ar efektīvu biomasas staciju Ogres pilsētā» un «Suntažu siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšana». Par jaunveidojamās iepirkumu komisijas priekšsēdētāju tika izvirzīts pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dimants, bet par komisijas locekļiem – deputāts, Ogres novada pašvaldības domes komunālo un transporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns, izpilddirektora otrais vietnieks Aleksandrs Dementjevs, pašvaldības iepirkuma nodaļas vadītāja Valda Zvaigzne un pašvaldības jurists Aleksejs Gapejevs. Klātesošie vēlējās zināt, kāpēc komisijā nav iekļauts neviens P/A «Ogres namsaimnieks» speciālists, kā arī pārstāvji no Madlienas pagasta. P.Dimants norādīja, ka komisiju ir iespējams paplašināt, taču tam nav būtiskas nozīmes, jo komisijai saskaņā ar nolikumu ir pienākums pieaicināt dažādu jomu speciālistus, kas arī nepieciešamības gadījumā tiks darīts. Savukārt J.Laizāns piebilda, ka arī pagasti tiks pārstāvēti, jo komisijā darbosies izpilddirektora otrais vietnieks A.Dementjevs, kura pārziņā ir novada pagasti.

Nepieciešami atsevišķi deleģēšanas līgumi

Uz jautājumu, kāpēc bija nepieciešams sasaukt ārkārtas sēdi šīs komisijas apstiprināšanai, Ogres novada domes priekšsēdētājs A.Mangulis norādīja, ka ārkārtas sēde sasaukta saistībā ar citu dienas kārtības jautājumu. Deputāti ar nelielu balsu pārsvaru – Artūram Mangulim, Inetai Tamanei, Egilam Dzelzītim, Ilgai Vecziediņai, Andrejam Ceplītim un Jurim Laizānam balsojot «par», Edvīnam Bartkevičam, Lidijai Strelkovai un Mārim Legzdiņam balsojot «pret», bet Sarmītei Kirhnerei un Raimondam Javoišam atturoties, apstiprināja jauno iepirkumu komisiju iepriekš plānotajā sastāvā. (Sēdē nepiedalījās Egils Helmanis, Dzintra Mozule, Dainis Širovs, Māris Siliņš, Vita Pūķe un Valda Gaile).

A.Ševelim uzdots sagatavot un savlaicīgi iesniegt komisijai iepirkumu procedūras dokumentus ES projektu realizācijas ietvaros. Komisija darbu beigs līdz ar ES projektu realizācijas dienu.

Otrs ārkārtas domes sēdes darba kārtības jautājums, par kuru deputāti nobalsoja identiski kā pirmajā jautājumā, bija grozījumi pašvaldības pagājušā gada 13.novembra domes lēmumā «Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Ogres novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «MS siltums»». Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Pēteris Preiss informēja, ka ES projektu realizēšanai nepieciešams slēgt trīs atsevišķus deleģēšanas līgumus – Suntažu pagasta projektam, Madlienas pagasta projektam un Ogres pilsētas projektam. Šie līgumi tika sagatavoti un saskaņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Zems gabalu katlu mājas celtniecībai iegādāsies izsolē

Saistībā ar diviem iepriekšminētajiem ārkārtas domes sēdes darba kārtības jautājumiem bija arī trešais – par nekustamā īpašuma iegādi Ogrē, Rietumu ielā 1, kas nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. N.Ševels informē, ka ES projekta «Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Ogres pilsētā» ietvaros paredzētai katlu mājas ar alternatīvo (biomasas) kurināmo būvniecībai Ogrē ir nepieciešams zemesgabals. Apsverot iespējamos zemes iegādes vai nomas variantus, tika konstatēts, ka pašvaldībai nav brīvu zemes gabalu. Pārskatot oficiālā izdevuma «Latvijas Vēstnesis» sludinājumus, tika atklāta informācija, ka 11.martā Rīgā notiks otrā izsole ar lejupejošu soli, kurā tiek pārdots gandrīz hektāru lielais maksātnespējīgās juridiskās personas SIA «Ogres trikotāža» nekustamais īpašums Ogrē, Rietumu ielā 1.Izsoles sākumcena noteikta 4745 eiro. Izsolē pārdodamais nekustamais īpašums (zemesgabals) ir apsekots, un tas atbilst katlu mājas būvniecības prasībām. J.Laizāns norādīja, ka tieši šī jautājuma dēļ arī bija nepieciešams saukt ārkārtas domes sēdi, jo kārtējā komiteju sēde būs tikai pēc izsoles. Jāpiebilst, ka sākotnēji katlu mājas būvniecībai bija nolūkots zemes gabals Ogrē, Skolas ielā 20, kur jau ir dabas gāzes katlu māja. Taču, ņemot vērā to, ka šis objekts atrodas faktiski pilsētas centrā, vēl viena šāda objekta būvniecība apgrūtinātu iedzīvotājus. Sešiem deputātiem – Artūram Mangulim, Inetai Tamanei, Egilam Dzelzītim, Ilgai Vecziediņai, Andrejam Ceplītim un Jurim Laizānam balsojot «par» un pieciem – Edvīnam Bartkevičam, Lidijai Strelkovai, Mārim Legzdiņam, Sarmītei Kirhnerei un Raimondam Javoišam atturoties, deputāti nolēma pilnvarot N.Ševelu pašvaldības vārdā piedalīties šajā izsolē un veikt visas izsoles dalībniekam piešķirtās juridiskās darbības. Izsoles un nekustamā īpašuma Ogrē, Rietumu ielā 1, iegādes izdevumus plānots apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Dzintra Dzene

Dzintras Dzenes foto