Ikšķiles vidusskola akreditēta uz sešiem gadiem

[ A+ ] /[ A- ]

Foto no Ikšķiles pašvaldības arhīva. Ikšķiles vidusskola akreditēta vēl uz sešiem gadiem.

Ikšķiles vidusskola akreditēta uz sešiem gadiem

Ritvars Raits

Izglītības kvalitātes valsts dienesta IKVD) 2021.gada 7.aprīļa sēdē pieņemts lēmums akreditēt Ikšķiles vidusskolu uz sešiem gadiem. Akreditācijas komisija vērtēja izglītības iestādes un 11 izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, ziņo Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece Solvita Zirne.

Kopumā ir septiņas jomas, kas sastāv no 17 vērtēšanas kritērijiem: mācību saturs – iestādes īstenotās programmas; mācīšana un mācīšanās; izglītojamo sasniegumi; atbalsts izglītojamajiem; izglītības iestādes vide; izglītības iestādes resursi; izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. Visos 17 akreditācijas komisijas vērtēšanas kritērijos Ikšķiles vidusskola saņēma vērtējumu «labi».

Ja agrāk mācību iestādes akreditācijas laikā eksperti ieradās skolā, lai apskatītu telpas, aprunātos ar direktori, iestādes vadības komandu, pašvaldības pārstāvjiem, pedagogiem, atbalsta komandu, skolēniem un vecākiem klātienē, tad šoreiz viss notika attālināti – «Zoom» vidē. Eksperti veica intervijas, situāciju analīzes par pedagoģijas, skolvadības un izglītības iestādes aktuālās darbības jautājumiem, dokumentācijas izpēti, virtuālo ekskursiju pa skolu, EDURIO aptauju pedagogiem, vecākiem un izglītojamiem un tiešsaistē pieslēdzās 35 mācību stundām. Ikšķiles vidusskolas pedagogi savās profesionāli veidotajās skolēncentrētajās tiešsaistes mācību stundās parādīja, cik daudz un dažādas prasmes, iemaņas un metodes ir apguvuši nepilna gada laikā, kas noteikti klasiskā mācību procesā nebūtu tik ātri noticis. To arī ļoti atzinīgi novērtēja akreditācijas eksperti.

Akreditācijas eksperti savā ziņojumā īpaši izcēla Ikšķiles vidusskolas stiprās puses: izglītības iestāde ir kā kopienas centrs ar noturīgām tradīcijām, kas veicina piederības izjūtu gan iestādei, gan vietējai sabiedrībai; izglītības iestādes padomes loma iestādes un vecāku sadarbības veicināšanā; pašvaldības institūciju mērķtiecīga un sistēmiska sadarbība ar mērķi sniegt kvalitatīvu atbalstu izglītojamiem problēmsituācijās. Protams, ir arī ieteikumi, kā uzlabot un pilnveidot mācību procesu, iestādes darba organizāciju, savstarpējās sadarbības prasmes un iestādes fizisko vidi.

 

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!