Īpašniekiem jāapzāģē traucējošie zari

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada pašvaldība regulāri saņem sūdzības par koku vai krūmu zariem, kas izpletušies ārpus žoga, tādējādi apgrūtinot pārvietošanos pa gājēju ietvēm un ceļiem. Ogres novada pašvaldības darbinieki norāda, ka saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem arī iedzīvotājiem jākopj savi apstādījumi.

Iedzīvotāji nereti dzīvžogus veido pie paša žoga vai pat ārpus sava īpašuma – ielas daļā. Šie dzīvžogi vai atsevišķi augoši koki mēdz pāraugt, un to zari izplešas ārpus žoga, kas apgrūtina gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos, ceļu uzturēšanas darbus, atkritumu izvešanu, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta piekļuvi teritorijai. Šādi zari ne tikai apgrūtina pārvietošanos, bet arī skrāpē automašīnas, rada bojājumus ceļu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas tehnikas vienībām.

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 «Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā» 5.4.apakšpunktam atbildīgās personas pienākums savā teritorijā pie ietvēm un ielu braucamajām daļām ir nodrošināt gājējiem un transportlīdzekļiem traucējošu zaru apzāģēšanu. Noteikumi arī nosaka, ka no būvēm līdz kokiem un krūmiem jāievēro noteikti attālumi:

– ietves un gājēju celiņa mala, žogs – attālums līdz kokam viens metrs, līdz krūmam 0.5 metri;

– ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala vai grāvja nogāzes augšmala – attālums līdz kokam divi metri, līdz krūmam viens metrs;

– apgaismojuma vai elektrolīnijas balsts vai stabs – attālums līdz kokam trīs metri.

Par noteikumu neievērošanu īpašnieku var administratīvi sodīt – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro un juridiskajām līdz 1400 eiro.

Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijas sēdē VAS «Latvijas Valsts ceļi» pārstāvis vērsa uzmanību, ka vairākās vietās pilsētā iedzīvotāji bez saskaņojuma ar pašvaldību vai valsts ceļu dienestu ielu un ceļu aizsargjoslās ir izveidojuši apstādījumus, kas ierobežo ceļa zīmju redzamību, tādējādi paaugstinot satiksmes bīstamību uz ceļa. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 140. pants nosaka, ka par koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka (šajā gadījumā pašvaldības) atļaujas tiek uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

Pašvaldības darbinieki aicina iedzīvotājus apsekot savus īpašumus, regulāri kopt dzīvžogus un apstādījumus, lai atvieglotu gājēju un transportlīdzekļu pārvietošanos, kā arī nodrošinātu pārredzamību un neradītu bīstamas situācijas.

Marta Poga