Izstrādāti noteikumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes februāra sēdē deputāti apstiprināja Saistošo notikumu projektu, kas izstrādāts, lai uzlabotu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas sistēmu un piešķiršanas kritērijus, tādējādi atvieglojot darbu sociālajiem darbiniekiem un padarot šos noteikumus labāk saprotamus iedzīvotājiem.

Šajos noteikumos tiek mainīta statusa noteikšanas sistēma – ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot, ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, tiek piesaistīts valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai, nevis LR Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātajam viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojuma groza vērtībai, kā tas bija noteikts iepriekš, nosakot 0 procentus no minimālās mēneša algas attiecīgajai personu grupai. Tā kā maznodrošinātā statusa noteikšanai par pamatu tiek ņemti MK noteikumi par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, kuros laika gaitā ir veiktas būtiskas izmaiņas, tad saistošie noteikumi ir ievērojami saīsināti, izņemot no tiem tiesību normas, kas noteiktas minētajos MK noteikumos, un laika gaitā ir grozīti.
Saistošie noteikumi «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ogres novadā» nosaka, ka tiesības iegūt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu ir ģimenēm (personām), kuras dzīvesvietu deklarējušas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajā dzīvesvietā. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu tiktāl, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.
Ģimene (personas) ienākumus un materiālo stāvokli novērtē un lēmumu pieņem Ogres novada sociālā dienesta Ogres, Madlienas, Suntažu vai Taurupes sociālais centrs, atkarībā no tā, kura sociālā centra darbības teritorijā ir deklarēta maznodrošinātās personas statusa pieprasītāja dzīvesvieta.
Saistošajos noteikumos noteikts ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot, ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 55 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, ja ģimene sastāv no nestrādājošiem pensionāriem un/vai invalīdiem un/vai ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi bērni, un šīs ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75 procentus no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80 procentus no valstī noteiktās minimālās mēneša algas. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, par īpašumu netiek uzskatīts viens zemes un/vai meža īpašums, kas atrodas Ogres novada administratīvajā teritorijā un kura platība nepārsniedz: pilsētā – 0,06 hektārus, bet pagastu teritorijās – 3 hektārus.
Lēmumu sociālie centri pieņem un paziņo maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasītājam ne vēlāk kā mēneša laikā pēc maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Pēc lēmuma pieņemšanas attiecīgais sociālais centrs izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Minētie saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā «Ogrēnietis».