Izveidota Ogres novada autoceļu uzraudzības komisiju

[ A+ ] /[ A- ]

Ik nedēļu Ogres novada domē tiekas dažādi speciālisti, lai spriestu par aktuālākajiem jautājumiem saistībā ar ielu un ceļu uzturēšanu, kā arī satiksmes drošību. Lai speciālistiem savas kompetences ietvaros būtu iespēja operatīvi pieņemt lēmumus, Ogres novada domes sēdē tika nolemts akceptēt pašvaldības Autoceļu uzraudzības komisijas izveidošanu un apstiprināt tās nolikumu. Papildus samaksa par faktiski nostrādātajām stundām paredzēta vien komisijas sekretārei, kas protokolēs sēdes gaitu.

Komisijas pamatuzdevums ir izvērtēt un pieņemt lēmumus jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības pārraudzībā esošo autoceļu tehnisko stāvokli, ekspluatāciju, remontu un būvniecību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Komisija savas kompetences ietvaros izskatīs fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegs priekšlikumus par gājēju un transportlīdzekļu drošas kustības organizēšanu, brauktuvju tehniskā stāvokļa uzlabošanu, uzturēšanu un rekonstrukciju, sabiedriskā transporta pieturvietu aprīkošanu un uzturēšanu tehniskajā kārtībā. Komisijas sēdēs tiks izskatīti arī būvniecības projekti, kas saistīti ar transporta un gājēju kustības organizāciju, jautājumi par ceļa zīmju izvietošanu atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un valsts standartiem, neatliekamajiem brauktuvju remonta darbiem, ielu un autoceļu apgaismojuma tehniskā stāvokļa uzlabošanu, uzturēšanu un rekonstrukciju, kā arī ceļu satiksmes organizāciju un uzturēšanu.

Par Ogres novada autoceļu uzraudzības komisijas priekšsēdētāju apstiprināts pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, bet par vietnieku – Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis. Komisijā darbosies arī domes priekšsēdētāja padomnieks, pašvaldības izpilddirektora palīgs, kā arī pa vienam pārstāvim no pašvaldības komunālās nodaļas, Ogres būvvaldes, sabiedrisko attiecību nodaļas, Ogresgala pagasta pārvaldes, P/A «Mālkalne» un pašvaldības policijas. Komisijas sēdēs piedalīsies arī VAS «Latvijas Valsts ceļi» Centra reģiona un Ogres pilsētas autoceļu un ielu apgaismojuma uzturētāju pārstāvji. Atzinumu sniegšanai par komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem uz sēdi varēs uzaicināt arī ekspertus un speciālistus, pašvaldības institūciju vai iestāžu pārstāvjus, kuri nav komisijas locekļi. Uzaicinātajiem speciālistiem gan nebūs balsstiesību.