Jaunizveidotajā Ogres novadā noteikts vienāds apbedīšanas pabalsts

[ A+ ] /[ A- ]

20051111 LÂCPLÇÐA DIENA BRÂÏU KAPI
PUÍES ZIEDI VAINAGI

Jaunizveidotajā Ogres novadā noteikts vienāds apbedīšanas pabalsts

Dzintra Dzene

Šā gada pēdējā Ogres novada pašvaldības domes sēdē, 16. decembrī,  deputāti apstiprināja saistošos noteikumus «Par apbedīšanas pabalstu». No nākamā gada 1.janvāra visā jaunizveidotajā Ogres novadā noteikts vienāds apbedīšanas pabalsta apmērs un vienota kārtība tā saņemšanai.

Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa norāda, ka šobrīd Ogres novada teritorijā, nosakot apbedīšanas pabalsta apmērus un piešķiršanas kritērijus, piemēro atšķirīgus saistošos noteikumus, kas bija spēkā bijušajā Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

Šobrīd bijušajā Ogres novada administratīvajā teritorijā apbedīšanas pabalsts ir līdz 400 eiro, vērtējot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtā pabalsta apmēru un izmaksājot starpību. Bijušā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā spēkā apbedīšanas pabalsts līdz 465 eiro, vērtējot VSAA piešķirtā pabalsta apmēru un izmaksājot starpību. Bijušā Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā noteikts apbedīšanas pabalsts 150 eiro apmērā, nevērtējot VSAA piešķirtā pabalsta apmēru. Savukārt bijušajā Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā noteikts apbedīšanas pabalsts 100  eiro apmērā, nevērtējot VSAA piešķirtā pabalsta apmēru, vai vērtējot VSAA piešķirtā pabalsta apmēru – līdz 427 eiro.

S.Ozoliņa uzsver, ka apbedīšanas pabalstu nevar uzskatīt par sociālo palīdzību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē un tā saņemšana nav saistīta ar pabalsta saņēmēja materiālo resursu – ienākumu un īpašuma – izvērtēšanu.

Apbedīšanas pabalsts ir bijušo Ogres, Ķeguma, Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldību brīvprātīgā iniciatīva šo pašvaldību administratīvo teritoriju aizsaulē devušos iedzīvotāju tuvinieku interesēs.

Kā iepriekš minēts, apvienojot četrus novadus vienā, Ogres novadā izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas attieksies uz visu jaunizveidotā novada teritoriju un nosaka vienreizēju Ogres novada pašvaldības apbedīšanas pabalsta apmēru, kā arī paredz tā pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Pabalsta mērķis ir segt minimālos apbedīšanas izdevumus personas nāves gadījumā, ja šīs personas pēdējā dzīvesvieta bija deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tiesības saņemt šādu pabalstu ir tam, kurš uzņēmies mirušās personas apbedīšanu.

Saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem, pabalstu paredzēts piešķirt faktisko mirušās personas apbedīšanas izdevumu apjomā, bet ne vairāk kā 500 eiro apmērā. Pabalsta apmēru samazina par VSAA piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt, vēršoties ar iesniegumu Ogres novada Sociālajā dienestā. Iesniegumam jāpievieno VSAA izsniegtā lēmuma kopija par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu un apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu, kā arī apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinoši dokumenti. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc mirušās personas miršanas apliecības izdošanas datuma. Pabalstu nepiešķir, ja Sociālais dienests konstatē, ka mirušai personai bija noslēgts uztura vai dāvinājuma līgums ar uzlikumu, no kura izriet apdāvinātā pienākums apbedīt dāvinātāju.

Sociālā dienesta darbinieki lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un izmaksā 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, pārskaitot pabalsta pieprasītāja vai apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja norēķinu kontā. Jāpiebilst, ka pabalstu var izmaksāt arī pirms apbedīšanas, to pārskaitot apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja norēķinu kontā.

Minētie saistošie noteikumi vēl jāakceptē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, un pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā saistošie noteikumi par apbedīšanas pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī, līdz ar to spēku zaudēs līdzšinējie Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību izdotie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti un nodaļas.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!