Kompensēs vietas trūkumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada dome saņēmusi Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atzinumu un veikusi nepieciešamos precizējumus pašvaldības izstrādātajos saistošajos noteikumos «Par kompensācijām vecākiem (aizbildņiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar vietām Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei». Ja pašvaldība nevarēs bērnu nodrošināt ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē (PII), vecāki (aizbildņi) varēs saņemt kompensāciju privātā bērnudārza pakalpojumu izmantošanai.

Ja bērns, atbilstoši Ogres novada domes Saistošajiem noteikumiem, ir reģistrēts uzņemšanai PII, bet viņam tajā netiek nodrošināta vieta līdz iesniegumā minētā gada 1. septembrim, bērna vecākiem (aizbildnim), saglabājot reģistrāciju, būs tiesības saņemt kompensāciju par pakalpojumu izmantošanu LR Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē ar licencētu izglītības programmu. Pašvaldības kompensācijas apmērs, ja bērns minēto iestādi apmeklēs pilnu mēnesi, būs 50 lati. Ja apmeklējuma laiks būs mazāks, proporcionāli saruks arī kompensācijas apmērs. Bērns nedrīkst būt reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē,un par šo bērnu Ogres novada pašvaldība nefinansē attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus. Noteikumi paredz, ka viens no vecākiem vai aizbildnis iesniedz Ogres novada pašvaldībā iesniegumu par pašvaldības kompensācijas pieprasīšanu, kuram, uzrādot oriģinālu, pievieno viena no vecākiem (aizbildņa) pasi, bērna dzimšanas apliecību, Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu, ja iesniegumu iesniedz bērna aizbildnis, kā arī izziņu no privātās izglītības iestādes par bērna uzņemšanu šajā iestādē. Pēc iesnieguma saņemšanas Ogres novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde pārbauda kompensācijas pieprasītāja atbilstību šo noteikumu prasībām, iesniegumam pievienotos dokumentus un viena mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas Ogres novada pašvaldībā pieņem lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu vai pieprasījuma noraidīšanu. Pašvaldības kompensāciju piešķir uz vienu mācību gadu.

Minētos noteikumus 9.februāra komiteju sēdē akceptēja Sociālo lietu komitejas deputāti, bet galīgo lēmumu plānots pieņemt 16.februāra domes sēdē. Noteikumi stāsies spēkā pēc publicēšanas pašvaldības laikrakstā «Ogrēnietis».