Lemj par sociālo stipendiju piešķiršanu vidusskolēniem

[ A+ ] /[ A- ]

Lemj par sociālo stipendiju piešķiršanu vidusskolēniem

Dzintra Dzene

Ogres novada pašvaldības domes 28.jūlija sēdē deputāti skatīja lēmumprojektu par sociālo stipendiju piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs atgādina, ka Ogres novada pašvaldības domē šā gada 24.februāra sēdē deputāti lēma «Par informatīvā ziņojuma par vispārējās vidējās izglītības attīstību Ogres novadā «Mūsdienīgas vidusskolas pieredze Ogres novadā» pieņemšanu». Ziņojumā konstatēts, ka periodā no 2019. līdz 2021.gadam 58 procenti Ogres novada vidējās izglītības iestāžu un tikai 32 procenti pamatizglītības iestāžu absolventu pēc pamatskolas absolvēšanas turpina iegūt vispārējo vidējo izglītību. Izglītības iestāžu vadītāju intervijās konstatēts, ka būtisks ierobežojums vispārējās vidējās izglītības izvēlei ir izglītojamo mājsaimniecību sociālekonomiskie apstākļi.

28.aprīļa sēdē deputāti lēma «Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.51/2022 «Par naudas balvu piešķiršanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem» apstiprināšanu», saskaņā ar kuru Ogres novada Izglītības pārvaldes darbiniekiem bija uzdots līdz šā gada augustam izstrādāt iekšējos noteikumus par mērķstipendijām Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. līdz 12.klašu izglītojamajiem.

Izglītības pārvaldes speciālisti secinājuši – lai veicinātu izglītojamo ar sociāli un materiāli apgrūtinātiem apstākļiem iekļaušanos un veiksmīgu izglītošanos Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs, ir lietderīgi sniegt materiālo atbalstu ikmēneša stipendiju formā.

Sociālās stipendijas piešķirs Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. līdz 12.klašu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novada administratīvajā teritorijā un kuri atbilst noteiktiem kritērijiem: izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā; izglītojamais ir pilngadību sasniedzis bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns; izglītojamā mājsaimniecībai ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar invaliditāti; izglītojamā mājsaimniecībā ir persona ar smagām veselības problēmām, ko ir apstiprinājis ģimenes ārsts; izglītojamā mājsaimniecībā ir persona, kurai tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums; izglītojamā mājsaimniecībai ir sociāli un materiāli apgrūtināti apstākļi, ko apliecinājis Ogres novada Sociālais dienests.

Skolēns stipendiju varēs saņemt, ja sekmīgi apgūs izglītības programmu (nav nesekmīgu vērtējumu nevienā mācību priekšmetā), ja nav būtisku izglītības iestādes iekšējo noteikumu pārkāpumu, ja vidējais aritmētiskais vērtējums mācību priekšmetos nav zemāks par septiņām ballēm.

Stipendijas piešķirs konkursa kārtībā 10 skolēniem ar augstāko vidējo aritmētisko vērtējumu mācību priekšmetos 100 eiro apmērā ik mēnesi mācību gada laikā. Stipendijas plānots piešķirt jau 2022./2023.mācību gadā, izveidojot 2022.gada budžetā stipendiju fondu 4000 eiro apmērā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

2022./2023. mācību gada sociālajai stipendijai var pieteikties arī 9. klašu absolventi, kuri uzsāks mācības Ogres novada vispārējās vidējās izglītības iestādēs 10.klasē.

Pieteikties sociālajai stipendijai var līdz 31.augustam. Pieteikšanās anketa ir pieejama Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv, kā arī  Ogres novada Izglītības pārvaldē.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!