Likums jāpilda visiem

[ A+ ] /[ A- ]

No redakcijas. «OVV» rīcībā nonākusi Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vēstule, kas adresēta Ogres novada būvinspektoram Egilam Vilnītim, Ogres novada domei un biedrībai «Lauberiete» (zināšanai). Tās juridiskais un saturiskais pamatojums kopumā ir tik skaidrs un nepārprotams, ka redakcija neredz nedz vajadzību, nedz iespēju šo valstisko dokumentu interpretēt.

Par SIA «Latvijas Bekons» cūku kompleksa būvniecību

Ekonomikas ministrija, kas, atbilstoši Būvniecības likuma 4.pantam un Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr. 271 «Ekonomikas ministrijas nolikums», kas ir par būvniecības nozari atbildīgā ministrija, izskatot biedrības «Lauberiete» 2011.gada 2.februāra iesniegumu kopsakarā ar iepriekšējo Ekonomikas ministrijas, biedrības «Lauberiete» un Ogres novada domes saraksti, ir konstatējusi, ka biedrība «Lauberiete» ir apstrīdējusi Ogres novada domē 2010.gada 23.augustā iesniegto būvatļauju SIA «Lauberes Bekons» cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecībai, taču būvniecība SIA «Lauberes Bekons» cūku nobarošanas kompleksā ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā, Ogres novadā, nav apturēta.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 80.panta pirmo daļu iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu aptur tā darbību no brīža, kad iesniegums saņemts iestādē. Būvatļaujas darbība ir apturama uz likuma pamata, kura prasības pašas par sevi ir saistošas personai, kura veic būvniecību. Līdz ar to, lai varētu nodrošināt apstrīdēta administratīvā akta darbības apturēšanu, Ogres novada domei, atbilstoši Būvniecības likuma 30.1 panta ceturtajai daļai, bija jānosūta paziņojums būvatļaujas izdevējam (Madlienas būvvaldei) un būvatļaujas saņēmējam (SIA «Lauberes Bekons») par to, ka Ogres novada domes rīcībā ir iesniegums par būvatļaujas apstrīdēšanu. Pēc paziņojuma saņemšanas SIA «Lauberes Bekons» bija nekavējoties jāpārtrauc cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecība, bet Ogres novada būvinspektoram Egilam Vilnītim jākontrolē, lai minētā kompleksa būvniecība nenotiktu bez spēkā esošas būvatļaujas. Būvniecība, kas tiek veikta uz apturētas būvatļaujas pamata, ir atzīstama par patvaļīgu būvniecību, un saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr. 112 «Vispārīgie būvnoteikumi» 112.punktu patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr. 1009 «Noteikumi par būvinspektoriem» (turpmāk – Noteikumi par būvinspektoriem) 13.4. apakšpunktam, Ekonomikas ministrija, konstatējot, ka būvinspektors nav veicis kādu Noteikumu par būvinspektoriem 20.punktā vai citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu un tādēļ būvniecības dalībnieki pārkāpj būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, dod norādījumus būvinspektoram par šo pārkāpumu pārtraukšanu un turpmāko rīcību atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem aktiem, kā arī par minēto situāciju informē pašvaldību.

Ievērojot iepriekš minēto, uzdodu Ogres novada būvinspektoram E.Vilnītim nekavējoties pārtraukt būvdarbus SIA «Lauberes Bekons» cūku nobarošanas kompleksā ar biogāzes ražotni Lauberes pagastā, Ogres novadā, ja 2010.gada 23.augustā izsniegtā būvatļauja minētajam būvobjektam ir apstrīdēta.

Ogres novada domei, lūdzu, līdz 2011.gada 25.martam, atbilstoši Noteikumu par būvinspektoriem 19.punktam, informēt Ekonomikas ministriju un biedrību «Lauberiete» par Ogres novada būvinspektoram E.Vilnītim uzdoto norādījumu izpildi un sniegt Ekonomikas ministrijai skaidrojumu par Būvniecības likuma 30.1 panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu neizpildi.

Vienlaikus Ekonomikas ministrija atbalsta nozīmīgu projektu ieviešanu un īstenošanu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, tomēr būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanai ir jāievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Papildus informējam, ka Ekonomikas ministrija, saskaņā ar Noteikumu par būvinspektoriem 15.punktu, būvinspektora profesionālās darbības uzraudzības ietvaros ir tiesīga lemt par būvinspektora izslēgšanu no būvinspektoru reģistra, ja būvinspektors atkārtoti neizpilda Noteikumu par būvinspektoriem 13.4. apakšpunktā minētos norādījumus. Savukārt persona, kura izslēgta no būvinspektoru reģistra, nav tiesīga noslēgt darba līgumu ar vietējo pašvaldību par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu.

J.Pūce, valsts sekretārs

 

Redakcijas piebilde. Pēc iepazīšanās ar šo vēstuli «OVV» sazinājās ar Ogres novada Madlienas būvvaldes būvinspektoru Egilu Vilnīti, par kuru valsts sekretārs J.Pūce bija brīdinājis, ka Ekonomikas ministrija ir tiesīga lemt par būvinspektora izslēgšanu no būvinspektoru reģistra, ja viņš atkārtoti neizpildītu «Noteikumu par būvinspektoriem» 13.4. apakšpunktā minētos norādījumus. E.Vilnītis mums paskaidroja, ka šajā gadījumā viņa amats uzliek par pienākumu tikai augstāk stāvošu pašvaldības amatpersonu lēmumu izpildīšanu. Pagājušā gada septembrī, kad biedrība «Lauberiete» apstrīdēja Ogres novada domē iesniegto būvatļauju SIA «Lauberes Bekons» cūku nobarošanas kompleksa būvniecībai, tāds lēmums netika pieņemts, toties nu, kad pārtraukt būvdarbus viņam uzdevis Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, 4. martā kompleksa būvniecība apturēta.

«OVV» arī skaidroja, kas ir atbildīgs par to, ka būvniecība netika apturēta jau pagājušā gada rudenī. Tā kā valsts sekretāra J.Pūces parakstītajā vēstulē visur bija minēta Ogres novada dome, varētu domāt, ka pie vainas ir mūsu deputāti jeb pilsoņu vēlētā pārstāvniecība, kā tas rakstīts likumā «Par pašvaldībām». Lai to precizētu, «OVV» piezvanīja iepriekšminētās vēstules sastādītājam A.Jankovskim, kurš atzina, ka domāta bijusi nevis dome, bet Ogres novada pašvaldība jeb, ja vēl precīzāk – pašvaldības juridiskā nodaļa.

«OVV» sazinājās arī ar Ogres novada pašvaldības juristu Valdi Mūrnieku, kurš, kā izrādās, gan bija atbildīgs par lēmuma pieņemšanu vai nepieņemšanu, gan arī gatavo Ekonomikas ministrijas pieprasīto skaidrojumu par «Būvniecības likuma» 30.1 panta ceturtajā daļā noteikto pienākumu neizpildi. V.Mūrnieks skaidroja, ka būvniecība iepriekš neesot tikusi apturēta, jo viņš padziļināti iepazinies ar visiem šīs lietas apstākļiem un uzskata, ka nekādas biedrības «Lauberiete» intereses neesot aizskartas, bet tās izteiktie argumenti neatbilst reālajai situācijai. Savukārt visa būvniecības uzsākšanai nepieciešamā procedūra esot ievērota, projekts, sevišķi pēc tam, kad nolemts kompleksu papildināt ar biogāzes ražotni, pilnīgi nekādu kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi neatstāšot. Mūrnieks arī informēja, ka tuvākajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti pieņems lēmumu par to, vai biedrība «Lauberiete» atzīstama par trešo personu šajā administratīvajā procesā. Gadījumā, ja arī dome lems, ka biedrības intereses netiek skartas, cūku nobarošanas kompleksa būvniecības atļauja tiks atjaunota, bet «Lauberietei» būs tiesības šo lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Kaut arī Ogres novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas darba kārtībā šis jautājums iekļauts nebija, V.Mūrnieks deputātus par to informēja. Lēmumprojekts tika iekļauts Tautsaimniecības komitejas darba kārtībā un deputāti nobalsoja par tā virzīšanu izskatīšanai nākamajā Ogres novada domes sēdē.