Ludvigs Tribockis nostāda deputātus grūtas izvēles priekšā, situāciju atrisina Andrejs Ceplītis

[ A+ ] /[ A- ]

Mednieku ielas rekonstrukcijas gaitā paredzēts uzklāt jaunu brauktuves segumu, kā arī ierīkot divas gājēju ietves un velosipēdistu celiņu

Pagājušajā ceturtdienā Ogres novada domes Finanšu komitejā tika izskatīts apdraudētais projekts «Par zemes iegādi Mednieku ielas posma no Meža prospekta līdz Brīvības ielai, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām».

Kā izrādās, par vienu no tā iegādei nepieciešamajiem zemes gabaliem tika pieprasīta nesamērīgi augsta cena, kādu pašvaldība nav tiesīga maksāt.

 

Pašvaldība vēlas rekonstruēt Mednieku ielu Ogrē

Mednieku ielas rekonstrukcijas gaitā ir paredzēts uzklāt jaunu brauktuves segumu, kā arī ierīkot divas gājēju ietves un velosipēdistu celiņu. Šīs rekonstrukcijas mērķis sakrīt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007. – 2013. gada plānošanas perioda darbības programmas «Infrastruktūra un pakalpojumi» mērķi, kas prasa, lai, realizējot projektu, tiktu likvidēts satiksmes drošībai bīstams posms, uzlabota infrastruktūra un satiksmes organizācija. Pateicoties tam, plānots, ka Ogres novada dome Mednieku ielas rekonstrukcijai iegūs ERAF līdzfinansējumu – apmēram 100 tūkstošus latu.

Projekta sekmīgai realizēšanai pašvaldībai bija nepieciešams iegūt Mednieku ielai pieguļošu zemi no trim privātīpašniekiem. Pēc Ogres novada pašvaldības lūguma, sertificēta nekustamu īpašumu vērtētāja firma SIA «Eiroeksperts» veica nekustamā īpašuma Mednieku ielā – rekonstrukcijai nepieciešamās atsavināmā zemes daļas – tirgus vērtības noteikšanu, aplēšot, ka viena kvadrātmetra tirgus vērtība pašlaik ir 8,05 lati. Tieši tāda cena tika piedāvāta visiem zemes īpašniekiem, no kuriem divi piekrita pārdot ielas rekonstrukcijai nepieciešamās zemes strēles.

 

Neizdodas vienoties ar vienu no zemes īpašniekiem

Pašvaldības piedāvātā cena neapmierināja tikai vienu zemes īpašnieku – Andu Tribocku, no kuras Ogres novada dome vēlējās atpirkt 230 kvadrātmetrus zemes, samaksājot par visu gabalu Ls 1 853. Jau pagājušā gada 15. oktobrī A.Tribocka iesniegusi Ogres novada pašvaldībai iesniegumu, kurā norādīts, ka viņa ielas rekonstrukcijai nepieciešamo zemes gabalu piekrīt pārdot par Ls 4 600, tas ir – par 20 latiem kvadrātmetrā. Jāpiebilst, ka šī cena būtiski (2,35 reizes) pārsniedz sertificēto īpašumu vērtētāju vērtējumu.

Līdz ar to Mednieku ielas rekonstrukcijas projekta realizēšana bija nonākusi strupceļā. No vienas puses, pašvaldībai nav tiesību iegādāties rekonstrukcijai nepieciešamo zemes gabalu par cenu, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz vērtētāju noteikto. No otras puses, ja šo zemes gabalu neizdodas atsavināt, var nākties pārstrādāt ielas rekonstrukcijas projektu, turklāt, ja gar Tribockai piederošo īpašumu nebūs iespējams izbūvēt gājēju ietvi un velosipēdistu celiņu, gājējiem un velosipēdistiem tajā vietā, lai turpinātu ceļu, nāksies izmantot brauktuvi. Tas gan nozīmēs to, ka nebūs sasniegts viens no projekta galvenajiem mērķiem – ceļu satiksmes drošības uzlabošana, līdz ar to – Ogres novada pašvaldībai secen ies tik nepieciešamie ERAF līdzekļi (100 tūkstoši latu). Ja tam vēl pieskaita līdzekļus, kas jau ieguldīti projekta izstrādē un citos sagatavošanas darbos, kopā sanāktu samērā apaļa summiņa – apmēram 150 tūkstoši latu…

 

Zemes īpašnieces vārdā uzstājas viņas dzīvesbiedrs

Pati zemes īpašniece uz Finanšu komitejas sēdi gan nebija uzaicināta, bet acīmredzot pēc tā nebija pārāk lielas nepieciešamības, jo jau līdz šim sarunas tikušas risinātas ar Andas Tribockas dzīvesbiedru un Ogres novada domes deputātu vienā personā – Ludvigu Tribocki. Tribocka kungam, kā izrādījās, bija pat vairāki iebildumi. Vien no tiem – pašvaldības piedāvātā cena esot pārāk zema. Arī zemes īpašniece esot vērsusies pie nekustamā īpašuma vērtētājiem, tikai citiem, un viņu sniegtais atzinums par zemes vērtību ievērojami atšķiroties no «Eiroeksperta». Ludvigs Tribockis arī pieminēja, ka savā laikā zeme Mednieku ielas rajonā tikusi tirgota par 55 – 70 latiem kvadrātmetrā. Bez tam deputātu neapmierināja notikumu secība – tas, ka vispirms tika pasūtīts projekts, tikai pēc tam uzsāktas sarunas ar zemes īpašniekiem. Kā izrādās, L.Tribockim nepatīk arī pats projekts, jo viņš ir gatavs diskutēt, vai Mednieku ielā būtu nepieciešamas divas plašas gājēju ietves.

 

Deputātiem neizdodas pārliecināt Tribocki

Atbildot Ludvigam Tribockim, Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, kurš ir arī Finanšu komitejas priekšsēdētājs, norādīja, ka nu jau vairs nenotiek projekta apspriešana, bet gan jāpieņem tā īstenošanai ļoti būtisks lēmums. Turklāt situācija ir tāda, ka deputātiem ir tikai divas izvēles, un abas – ne pārāk iepriecinošas. Viena – nobalsot par zemes atpirkšanu no A.Tribockas par viņas noteikto summu, tas ir – par 20 latiem kvadrātmetrā, kas savā būtībā ir nelikumīgs lēmums, jo atzīstams par likuma «Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu» 3. panta 1. un 3. punkta un 8. panta noteikumu izpildes pārkāpumu, par ko attiecīgās personas var tikt sauktas pie likumā noteiktās atbildības. Otra iespēja – atteikties no jau izstrādātā Mednieku ielas rekonstrukcijas projekta realizēšanas, kas nozīmētu ievērojamus materiālos zaudējumus pašvaldībai, kā arī to, ka ielas rekonstrukcija būs apgrūtināta.

Lai gan deputāts Egils Helmanis apelēja pie zemes īpašnieku veselā saprāta, cerēdams, ka tās nedēļas laikā, kas ir pēdējais termiņš lēmuma pieņemšanai, lai neaizkavētos projekta realizēšana, zemes īpašnieki mainīs savu nostāju, Ludvigs Tribockis palika nelokāms un aicināja deputātus balsot, ievērojot likumību. Kā izriet no E.Bartkeviča iepriekš minētajām divām iespējām, tas būtu – par atteikšanos no projekta… Jāsaka, ka atmosfēra sēžu zālē liecināja par to, ka deputāti ir nonākuši ļoti smagas izvēles priekšā, bezmaz vai kļuvuši par tādiem kā situācijas ķīlniekiem…

 

«Ķīlnieku krīzi» likvidē Andrejs Ceplītis

Atrisinājums nāca pēkšņi, un, jāatzīst, tas ir ļoti negaidīts un savā ziņā ekstravagants. Savus kolēģus no nepatīkamās izvēles izglāba deputāts Andrejs Ceplītis, kurš ir arī Finanšu komitejas loceklis, teikdams, ka, ja Tribocka kungam tā nauda ir tik ļoti būtiska, viņš uzņemas no savas kabatas samaksāt starpību starp pašvaldības piedāvāto cenu un zemes īpašnieces pieprasīto samaksu. Savu īso uzrunu, ar kuru L.Tribockim no rokām tika izsists it kā spēcīgais trumpis, A.Ceplītis noslēdza ar vārdiem: «… tomēr vajag būt džentlmenim!». Jāpiebilst, ka visi klātesošie pēc šī deputāta Ceplīša piedāvājuma vienojās ilgos un skaļos aplausos.

Līdz ar to Ogres novada domes Finanšu komitejā tika nolemts virzīt izskatīšanai domes sēdē lēmuma projektu, kurā paredzēts iegādāties no Andas Tribockas zemes gabalu 230 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Ogrē, Mednieku ielā, par viņas noteikto cenu (20 latiem kvadrātmetrā), samaksājot par to Ls 4 600. Starpību starp šo summu un Ls 1 853, ko finansēs pašvaldība, segs uzņēmējs Andrejs Ceplītis.

 

Tribockis par likumību, Ceplītis – par iedzīvotāju interesēm

Arī intervijā uzreiz pēc Finanšu komitejas sēdes deputāts Ludvigs Tribockis uzsvēra, ka viņam kā uzņēmējam nav pieņemama tāda kārtība, ka vispirms vairāk kā 50 tūkstoši latu jau tikuši iztērēti projekta sagatavošanai, bet tikai pēc tam sākoties skaidrošana, kas tad īsti būs nepieciešams tā realizēšanai. Viņš arī palika pie tā, ka par zemi pieprasītā cena atbilst tās reālajai tirgus vērtībai. Tāpat Tribockis pieminēja viņam zināmu gadījumu, kad SIA «Malevs» par saviem 300 kvadrātmetriem zemes pie «Policijas akadēmijas», kur tagad atrodas autostāvvieta, pretī dabūja it kā vērtīgāku zemi, teikdams: «… pieņemsim, ka tas ir latviskais skaudīgums. Vienam, kurš ir partijas biedrs Bartkeviča kungam, var, bet otram jau būs kaut kādi likumi un noteikumi?». Jautāts, kurā vietā viņam kā deputātam palikušas iedzīvotāju intereses, L.Tribockis vēlreiz uzsvēra, ka viņam kā deputātam būtu jārūpējas, lai pārējie deputāti ievēro likumus.

Savukārt deputāts Andrejs Ceplītis pastāstīja, ka Latvijā jau nav izmantota ārkārtīgi liela summa no pieejamā Eiropas fondu līdzfinansējuma, turklāt bieži vien tas noticis tieši ierēdņu vainas dēļ. Tāpat A.Ceplītis atklāja, ka šis nebūt nav vienīgais gadījums, kad viņš kā uzņēmējs ziedo naudu kādam sabiedrībai vajadzīgam pasākumam. Piemēram, katru gadu viņš finansiāli atbalsta sportu. Sarunas noslēgumā Andrejs Ceplītis izteica nožēlu, ka ir cilvēki, kuri vairāk laika velta nevis darbam, bet gan konfliktsituāciju radīšanai.

Ritvara Raita foto