Maksājumu prioritāte – mūsu mājoklis

[ A+ ] /[ A- ]

Parādi jebkuru cilvēku psiholoģiski ietekmē negatīvi, bet atbildību tie nemazina. Aģentūra «Mālkalne» debitoru parādu piedziņu veic saskaņā ar Nolikumu par aģentūras sniegto pakalpojumu pircēju – pasūtītāju debitoru parādiem, to uzskaiti, uzraudzību un atgūšanas kārtību.

Sākumā parādniekam tiek nosūtīts brīdinājums (2011.gadā aģentūra nosūtījusi 828 brīdinājumus), uzaicinot samaksāt parādu brīdinājumā norādītajā termiņā. Ja parādnieks samaksā daļu parāda, ierodas Juridiskajā nodaļā, lūdz parāda atmaksas termiņa pagarinājumu, ar viņu tiek noslēgts saistību raksts (2011.gadā aģentūra ar parādniekiem noslēgusi 146 saistību rakstus par parādu atmaksas kārtību).
Kad uzsāk tiesvedību
Ja parādnieks nereaģē uz brīdinājumu vai nepilda saistību rakstu, tiek uzsākta tiesvedība par parāda piedziņu (2011.gadā aģentūra iesniegusi 243 prasības). Ja līdz sprieduma par parāda piedziņu stāšanās spēkā dienai parādnieks nav veicis pilnīgu vai daļēju parāda apmaksu, pēc tiesas nolēmuma stāšanās spēkā (2011.gadā apmierinātas 165 prasības), lieta tiek nosūtīta tiesu izpildītājam piedziņas veikšanai (2011.gadā aģentūra nosūtījusi 114 lietas tiesu izpildītājiem par parādu piedziņu). Savukārt tiesu izpildītājs, veicot parāda piedziņu, var veikt ieturējumus no parādnieka ienākumiem un/vai pārdot izsolē parādniekam piederošu kustamu vai nekustamu mantu (nereti tas ir vienīgais ģimenes mājoklis), kā arī realizēt piedziņu no parādnieka kontiem kredītiestādēs.
Iepriekšminētā parāda piedziņas kārtība ir analoga pakalpojumu saņēmējiem privātmājās (gan fiziskām, gan juridiskām personām piederošās ēkās), turklāt aģentūra «Mālkalne» parādnieku disciplinēšanai līdz parādu atmaksai veic pakalpojumu pārtraukšanu. Atgādinām, ka aģentūrai «Mālkalne» ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu (daudzdzīvokļu mājās – karstā ūdens atslēgšana) gadījumos, ja parādnieks nav savlaikus norēķinājies par saņemtajiem pakalpojumiem.
Aicina būt atbildīgiem
Aicinām, neskatoties uz valstī esošo ekonomisko situāciju, parādniekiem pašiem meklēt savu problēmu risinājumu – viens no iespējamiem risinājumiem ir mājokļa maiņa uz mājokli ar mazāku platību vai uz mājokli ar zemāku labierīcības pakāpi.
Aģentūra «Mālkalne» atgādina, ka rēķini par dzīvojamās mājas uzturēšanu, apsaimniekošanu un saņemtajiem pakalpojumiem jāapmaksā katru mēnesi pilnā apmērā, un aicina iedzīvotājus, kuri nonākuši īslaicīgās materiālās grūtībās un atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, vērsties Ogres sociālajā centrā – Parka ielā 1, Ogrē.
Aģentūra «Mālkalne» aicina atbildīgi izturēties pret savu īpašumu un, atrodoties ilglaicīgā prombūtnē, sava īpašuma pārvaldīšanu uzticēt uzticamai pilnvarotai personai vai/un izmantot aģentūras «Mālkalne» pakalpojumu – rēķinu saņemt elektroniski, pretējā gadījumā īpašnieku var nepatīkami pārsteigt ne tikai nesamaksātie rēķini prombūtnes laikā, bet arī izskatīta tiesvedība un jau izveidojušies tiesu izpildītāja izdevumi.
Kamēr vienoties nav par vēlu
Par tiesvedības procesu. Aģentūra «Mālkalne» sākotnēji iesniedz prasības brīdinājuma kārtībā gadījumos, kuros saskaņā ar Civilprocesa likuma nosacījumiem tas ir pieļaujams, kur valsts nodeva ir salīdzinoši neliela (2% no parāda summas). Savukārt, ja parādnieks neiet uz pastu pakaļ tiesas dokumentiem (domādams, ka tādējādi varēs izvairīties no saistību izpildes), vai tiesas brīdinājuma pieteikumā norāda, ka neatzīst prasību, aģentūra «Mālkalne» ir spiesta vērsties tiesā prasības kārtībā, kur valsts nodeva ir krietni lielāka (15% no parāda summas).
Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka tiesas dokumentu un pavēstu nesaņemšana, kā arī neierašanās uz tiesas sēdēm, rada papildu izdevumus parādniekam (parādnieka aicināšana uz tiesas sēdi ar publikāciju laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» izmaksā LVL 13). Tāpat maldīgs ir iedzīvotāju uzskats, ka bankas hipotēka ir šķērslis izsoles rīkošanai apsaimniekotāja parāda dzēšanai, tāpēc aģentūra aicina iedzīvotājus 2012.gadā izvērtēt prioritātes (un mājoklis noteikti tāds ir!). Jo bieži nākas uzklausīt parādnieku stāstus par to, ka neatliek naudas apsaimniekotājam un komunālo pakalpojumu sniedzējam, jo jāmaksā rēķini dažādu kredītsaistību dzēšanai, rēķini par satelīttelevīziju, interneta un telefona izmantošanu. Sadarboties ar aģentūru vajadzētu laikus, nevis, kā tas nereti notiek, dažas dienas pirms nekustamā īpašuma pārdošanas piespiedu izsolē.
Lai vienotos par parāda atmaksas grafiku, jāvēršas aģentūrā «Mālkalne», Mālkalnes prospektā 3, 4.kab. (darba laiks: P 8-12 un 13-18; O T C 8-12 un 13-17; Pkt 8-12 un 13-16), tel. 65049124, 65049110.
Informācijai
Ogres novada pašvaldības aģentūra «Mālkalne» pārvalda un apsaimnieko dzīvojamo māju kopīpašumā esošo daļu, kā arī sniedz komunālos pakalpojumus Ogres novada iedzīvotājiem. Dzīvojamā māja ir kopīpašums, un, lai apsaimniekotājs varētu veikt pārvaldīšanas darbības, saskaņā ar 2009.gada 4.jūnija «Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma» 10.panta trešo daļu dzīvojamās mājas īpašnieka, tas ir, visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu. Savukārt 2010.gada 28.oktobra Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pantā noteikts, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana).