Meņģeles iedzīvotāji piedalās forumā «Par labāku Meņģeli!»

[ A+ ] /[ A- ]

Foto no foruma organizatoru arhīva Izglītības jautājumus forumā apspriež Meņģeles pedagogi.

Meņģeles iedzīvotāji piedalās forumā «Par labāku Meņģeli!»

Daiga Eklone, Meņģeles kopienas koordinatore

10.septembra pēcpusdienā krietns pulciņš Meņģeles iedzīvotāju piedalījās pašu organizētajā forumā «Par labāku Meņģeli!».

Iedzīvotāju foruma pamatmērķis bija veicināt iedzīvotāju un citu apkaimes pārstāvju līdzdalību novada attīstības plānošanā un uzlabojumu īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem, Ogres novada pašvaldību, Meņģeles pagasta pārvaldi, atbildīgiem dažādu jomu pārstāvjiem, uzņēmējiem un citiem pagasta iedzivotājiem.

Foruma dalībnieki, klātesot dažādām sabiedrības grupām, profesionālas moderatores Evijas Rudzītes vadībā apvienojās kopīgā darbā un vairākas stundas nenogurstoši strādāja. Iedzīvotāji paši apzināja, ierosināja nepieciešamos uzlabojumus, izvērtēja un noteica vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un to realizēšanas virzienus pagasta un novada dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tika apspriesti sociālie, veselības, izglītības, infrastruktūras, satiksmes, drošības un citi dažādu jomu attīstības jautājumi. Forumā tika noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par problēmjautājumiem un iezīmēti risinājumu virzieni.

«Liels prieks ir redzēt pagasta iedzīvotājus, kuri gatavi savu apkaimi padarīt ērtu, patīkamu un mūsdienīgu. Ir nozīmīgi būt forumā un piedalīties tā darbā, redzēt, ka zinoši un radoši cilvēki ir ieinteresēti novada sakārtošanā un dalās ar savām idejām un zināšanām!» šāds apgalvojums izskanēja no vairākiem Meņģeles iedzīvotāju foruma dalībniekiem.

Foruma noslēguma daļā darba grupu dalībnieki izvirzīja jomas, kuras vēlas pilnveidot jau tuvākajā laikā, un vienojās par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt, bet kam nepieciešami citi resursi un atbalsts.

Iedzīvotāji atzina: «Tikai sadarbojoties rodas daudz inovatīvi risinājumi.»

Foruma gala ziņojumā tiks apkopoti forumā paustie viedokļi. Pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām tiks iesaistīti noteikto prioritāšu īstenošanā. Visas aktivitātes tiks īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.

Foruma darba rezultāti šobrīd tiek apkopoti un tiks izsūtīti visām ieinteresētām pusēm, iedzīvotājiem, pagasta pārvaldei, atbalsta biedrībai «Zied Zeme» un Ogres novada lēmējinstitūcijām.

Forums Meņģelē bija tikai pirmais pakāpiens ceļā uz tādu ciemu, kādā mēs visi gribam dzīvot.  Tā ir lieliska iespēja sastapt līdzīgi domājošus cilvēkus, kas savas idejas var realizēt kopīgi!

Pasākums noritēja starpteritoriālas sadarbības projekta KOPA / projekts «Kopienu pārdomāta attīstība» ietvaros, kas paredz stiprināt 32 lauku kopienas un aicināt tās domāt «ārpus rāmjiem». Divu gadu garumā 32 lauku teritoriju kopienas iesaistīsies projekta «KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība» aktivitātēs, meklējot un īstenojot praktiskus risinājumus saviem izaicinājumiem. Projekta mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, sniedzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi. Projektu, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu, īsteno četri partneri – biedrība «Pierīgas partnerība» (vadošais partneris), biedrība «Darīsim paši!», biedrība «Cēsu rajona lauku partnerība», biedrība «PPP biedrība «Zied zeme».

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!