Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: pa kuru ceļu iet?

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes Tautsaimniecības komitejā 13. maijā deputāti sprieda, ko darīt ar attīrīšanas iekārtām Ogres pilsētā.

Kā zināms, kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplekss Ogrē ir privātīpašums – tas pieder SIA «KP Tehnoloģijas». Pašvaldības aģentūra «Mālkalne», kuras pārziņā ir komunālo pakalpojumu, t.sk. kanalizācijas notekūdeņu savākšanas, nodrošināšana pilsētā, pērk šo pakalpojumu no SIA «KP Tehnoloģijas».

Šā gada aprīlī novada pašvaldība saņēma SIA «KP Tehnoloģijas» valdes priekšēdētāja Maksima Redkina vēstuli ar piedāvājumu vai nu sadarboties, veidojot kopuzņēmumu, ar mērķi modernizēt un rekonstruēt attīrīšanas iekārtu kompleksu un pēc tam kopīgi veikt tā apsaimniekošanu, vai arī iegādāties attīrīšanas iekārtu kompleksu novada pašvaldības īpašumā.

Kopuzņēmuma izveides gadījumā SIA «KP Tehnoloģijas» piedāvā savu ieguldījumu aptuveni 4 miljonu latu apmērā, novada pašvaldībai ieguldot pamatkapitālā attīrīšanas iekārtu kompleksa rekonstrukcijai nepieciešamo finansējumu aptuveni 500 tūkstošu latu apmērā. Savukārt pirkšanas gadījumā attīrīšanas iekārtas pašvaldībai varētu tikt pārdotas par aptuveni 4 miljoniem latu. Nosakot šādu cenu, SIA «KP Tehnoloģijas» izmanto 2008.gada novembrī veikto novērtējumu.

Aģentūras «Mālkalne» speciālisti ir detalizēti izanalizējuši SIA «KP Tehnoloģijas» piedāvājumu un to, kādi pozitīvi un negatīvi aspekti varētu izpausties.

Ja veidotu kopuzņēmumu

Kopuzņēmuma izveidošanas gadījumā pozitīvie aspekti būtu šādi: pašvaldībai ir iespējams izvairīties no valsts sankcijām par to, ka tās teritorijā esošā SIA «KP Tehnoloģijas» nav izpildījusi nosacījumus slāpekļa un fosfora koncentrācijas samazināšanai attīrītajos notekūdeņos; ir iespējams samērā īsā laikā sakārtot attīrīšanas iekārtas, bet Kohēzijas fonda līdzekļus, kas būs pieejami līdz 2012. gada 31. decembrim, investēt Ogres ūdenssaimniecības attīstībai; ja kopuzņēmuma dibināšanas līgumā tiktu noteikts pušu paritātes princips, tad būtu iespējama pašvaldības kontrole pār notekūdeņu attīrīšanas tarifu veidošanu.

Taču ir virkne negatīvo aspektu, tostarp tas, ka ir zināmas tikai aptuvenas izmaksas attīrīšanas iekārtu 1. kārtas rekonstrukcijas veikšanai (0,5 miljoni latu), kas būs jāsedz no pašvaldības budžeta; nav izstrādāts un saskaņots kopuzņēmuma pušu dibināšanas līgums, kas paredzētu skaidru abu pušu atbildību un saistības; nav iespējams investēt iekārtu rekonstrukcijā Kohēzijas fonda līdzekļus; ekspluatācijas izmaksas būs lielākas, nekā uzceļot jaunas attīrīšanas iekārtas, jo tehnoloģiskais ūdeņu pārvietošanas ceļš rekonstruētās iekārtās nevar būt tik ekonomisks kā jaunās.

Ja pašvaldība iegādātos savā īpašumā

Gadījumā, ja pašvaldība no SIA «KP tehnoloģijas» nopirktu attīrīšanas iekārtu kompleksu, tad pozitīvie aspekti būtu šādi: uzreiz ir iespējams uzsākt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju vai jaunu būvniecību uz esošo attīrīšanas iekārtu zemes, piesaistot Kohēzijas fonda līdzekļus; nav jābūvē jauni komunikāciju pievadi; lai uzsāktu jaunu būvniecību, nav jārīko sabiedriskā apspriešana un nav vajadzīgs novērtējums par ietekmi uz vidi; novada pašvaldība pilnībā būtu noteicēja pār tarifu politiku un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ilgtspējīgu attīstību.

Pirkšanas gadījumā negatīvi vērtējamie aspekti: esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un būvniecības izmaksas būs lielākas, nekā būvējot jaunā vietā, jo papildu līdzekļi būs jāiegulda zemes rekultivācijā un esošo būvju nojaukšanā; pagaidām SIA «KP tehnoloģijas» pārdošanas piedāvājums ir 4 miljoni latu, kas pārsniedz esošo būvju un zemes vērtību. Pie šādas būvniecības teritorijas iegādes izmaksas kopējās izmaksas aptuveni būtu 8,5 miljoni latu.

Ja būvētu jaunā vietā

Ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiktu būvētas jaunā vietā, tad par pozitīviem speciālisti atzinuši šādus aspektus: pašvaldība ilgstošam periodam būtu atrisinājusi notekūdeņu attīrīšanas iekārtas problēmas; pašvaldība būtu noteicēja pār notekūdeņu attīrīšanas tarifiem; varētu izmantot visekonomiskākos tehnoloģiskos risinājumus; būvniecības izmaksas būtu mazākas, nekā būvējot esošo attīrīšanas iekārtu teritorijā vai pilnīgi rekonstruējot esošās attīrīšanas iekārtas; attīrīšanas iekārtu būvniecībai tiktu izmantots Kohēzijas fonda finansējums.

negatīvi minēti šādi aspekti: jānokārto zemes pirkšana gan pašām būvēm, gan komunikāciju pievadiem un attīrītā ūdens izvadam Daugavā; jāsaņem Lielrīgas reģionālās pārvaldes novērtējums par ietekmi uz vidi un A kategorijas piesārņojuma atļauja; jāorganizē sabiedriskā apspriešana Ikšķiles un Ogres novadu pašvaldībās; jāorganizē iepirkums un jāveic būvniecība; būvdarbi jāveic īsā termiņā – līdz 2012. gada beigām; kopējās izmaksas, ieskaitot zemes pirkšanas izdevumus, būtu aptuveni 6 miljoni latu.

Pašreizējie īpašnieki piedāvā sadarbību

SIA «KP Tehnoģijas» pārstāvis Benjamins Kains tautsaimniecības komitejas sēdē skaidroja deputātiem, ka gadījumā, ja dome iegādātos attīrīšanas iekārtas, pašvaldībai pirkuma summa nebūtu jāsamaksā uzreiz, bet, piemēram, piecos gados, savukārt, ja pašvaldība kopā ar tagadējiem attīrīšanas iekārtu īpašniekiem veidotu kopuzņēmumu, tiktu garantēta tarifu nepaaugstināšana. Īpašnieku pārstāvis arī skaidroja, ka kanalizācijas tarifs Ogrē šobrīd esot viszemākais Latvijā. Uz ierosinājumu pārdot attīrīšanas iekārtas par 1,5 miljoniem latu, īpašnieku pārstāvis atbildēja, ka tad jau varētu arī uzdāvināt. «Jauna drēbe vienmēr ir labāka nekā vecā, tas pats attiecas arī uz attīrīšanas iekārtām,» salīdzināja B. Kains, atgādinot, ka uzbūvēt tik komplicētu un specifisku būvi kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav pats, kas uzbūvēt šķūni. Arī par iespēju pašvaldībai piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu pārstāvis vērtē skeptiski.

Novērtējums pārāk vecs

Domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe norādīja, ka 2008. gadā veikto novērtējamu nevar pielietot pašreizējos darījumos, jo pēdējā laikā īpašuma tirgū notikušas straujas izmaiņas, turklāt pašvaldība nav tiesīga iegādāties īpašumu pēc tik veca novērtējuma – lai tālāk risinātu attīrīšanas iekārtu iegādes vai būvniecības jautājumu, noteikti ir vajadzīgs jauns, pašreizējai tirgus situācijai atbilstīgs novērtējums. Šāds priekšlikums guva pārējo deputātu atbalstu, aģentūrai «Mālkalne» ir uzdots organizēt SIA «KP Tehnoloģijas» notekūdeņu attīrīšanas iekārtu novērtējumu.

Pie jautājuma tālākas izskatīšanas dome atgriezīsies pēc novērtējuma saņemšanas.