NVA piedāvā sagatavot uzņēmējiem vajadzīgos speciālistus

[ A+ ] /[ A- ]

Ja uzņēmumam vajadzīgi speciālisti, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pēc darba devēja pieprasījuma tos sagatavos, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Lai darba devējs būtu pārliecināts par izvēlēto kandidātu atbilstību uzņēmuma vajadzībām, pirms apmācību sākuma viņam būs jāpiedalās atlasē un pašam jāizvēlas piemērotākie kandidāti. Apmācību organizē un apmaksā NVA.

Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācību īstenotāju pieteikšanās nepieciešamās apmācību programmas īstenošanai. Ja darba devējam nepieciešami darbinieki, kuru apmācībai jāizstrādā jauna izglītības programma, izglītības iestāde sadarbībā ar darba devēju var izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanai.

Lai uzsāktu nepieciešamo speciālistu apmācību, darba devējam NVA filiālē jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda fiziskās vai juridiskās personas nosaukums, kontaktinformācija, apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija, apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija. Pieprasījums pieejams NVA mājaslapā, tas jāaizpilda un jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas uzņēmums.

Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā darba devējs var piedāvāt prakses vietas savā uzņēmumā, nodrošinot nākamo darbinieku sagatavošanu atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai. Pēc sekmīgas apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā iegūtajā profesijā un jānodarbina ne mazāk kā sešus mēnešus.

Agate Gavare