Ogres dome akceptē attīrīšanas iekārtu iegādi

[ A+ ] /[ A- ]

SIA «KP Tehnoloģijas» ir apliecinājusi gatavību pārdot tās īpašumā esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), kas nodrošina komunālo un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanu Ogres pilsētā. Sarunas par pirkšanas – pārdošanas līguma nosacījumiem ilga gandrīz gadu, līdz 6.maijā, Ogres novada domes ārkārtas sēdē, deputāti akceptēja minēto iekārtu izpirkuma nosacījumus.

NAI komplekss izvietots uz diviem zemes gabaliem – Ogrē, Doles ielā 1 (56 805 kvadrātmetri) un Ikšķiles novada teritorijā (45 100 kvadrātmetri). Kompleksā ietilpst attīrīšanas ietaišu būves, ūdensvads, kanalizācijas tīkli, siltumtrase, elektrokabeļu tīkli, ceļi un laukumi.

Finansējumu rekonstrukcijai var saņemt tikai pašvaldība

Kanalizācijas notekūdeņu komplekss ir stratēģiski svarīgs objekts pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūrā, taču tas ir tehniski novecojis un nespēj nodrošināt kvalitatīvu, Eiropas Savienības direktīvām atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas procesu, tādējādi radot reālus apdraudējumus videi. Saprotot NAI kompleksa stratēģisko un sociālo nozīmi Ogres pilsētas ūdensapgādē, lai būtiski samazinātu ūdens attīrīšanas izmaksas un uzlabotu attīrīšanas kvalitāti atbilstoši ES normatīviem, pašvaldība nolēma iegādāties SIA «KP Tehnoloģijas» piederošo NIA kompleksu un veikt tā nepieciešamos rekonstrukcijas darbus par saviem līdzekļiem, kā arī piesaistot ES finansējumu, ko šādu objektu attīstībai var saņemt tikai pašvaldības, nevis privāts uzņēmums.

Cenu noteica neatkarīgi eksperti

Sarunas ar SIA «KP Tehnoloģijas» par minētā objekta iegādi aizsākās jau 2008.gadā, kad uzņēmums par NAI vēlējās saņemt neadekvāti augstu cenu, kas sākotnēji sasniedza pat astoņus miljonus latu. Tad summa saruka līdz sešiem ar pusi miljoniem latu, vēlāk līdz četriem miljoniem latu, līdz pērn, ņemot vērā tirgus cenu kritumu, pēc P/A «Mālkalne» pasūtījuma SIA «KP Tehnoloģijas» īpašuma – kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa novērtējumu veica SIA «Eiroeksperts», nosakot, ka minētā objekta pašreizējā tirgus vērtība ir 1 924 000 lati. Savukārt lietus ūdeņu savākšanas iekārtām noteikta simboliska cena – viens lats. Līdzekļus minētā pirkuma veikšanai pašvaldībai izdevies ieekonomēt, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta «Ogres ūdenssaimniecības attīstība, II kārta» projektu.

Līgumi jāparaksta ne vēlāk par 10.maiju

Pagājušā gada 2. jūlijā novada pašvaldība saņēma SIA «KP Tehnoloģijas» valdes priekšsēdētāja Maksima Redkina parakstītu vēstuli. Tajā, lai gan tika apšaubīts īpašuma novērtējums, tomēr bija pausta piekrišana pārdot attīrīšanas iekārtu kompleksu Ogres novada pašvaldībai, šādu nostāju pamatojot ar objekta svarīgo stratēģisko nozīmi Ogres pilsētā. Gandrīz gadu ilga sarunas par pirkšanas – pārdošanas līguma nosacījumiem, līdz aizvadītajā piektdienā Ogres novada domes ārkārtas sēdē deputāti (Dzintrai Mozulei atturoties; Egilam Helmanim, Andrejam Ceplītim, Vladimiram Paškovičam, Ludvigam Tribockim un Ilgai Vecziediņai klāt neesot), akceptēja trīs līgumus – par SIA «KP Tehnoloģijas» īpašuma objekta – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un lietus ūdeņu savākšanas iekārtu kompleksa izpirkuma nosacījumiem, par komunālo un rūpniecisko notekūdeņu pieņemšanu un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanu, kā arī par dzeramā ūdens piegādi SIA «KP Tehnoloģijas». Paredzēts, ka abas puses minētos līgumus parakstīs ne vēlāk par šā gada 10.maiju. Vēl dienu pirms domes ārkārtas sēdes SIA «KP Tehnoloģijas» minētajos līgumos steidza iesniegt pēdējos labojumus, bet sēdē nepiedalījās. Līdz ar to šobrīd nav zināms, vai uzņēmums piekritīs nelieliem, deputātu akceptētajiem labojumiem līgumu galīgajā variantā.

Līgumos atrunāti vairāki nosacījumi

No pašvaldības puses līgumus parakstīs P/A «Mālkalne» direktors Aigars Roze, jo tieši šis uzņēmums nodarbojas ar Ogres pilsētas kanalizācijas un ūdens tīkla apsaimniekošanu, apkalpošanu un uzturēšanu, sniedzot Ogres pilsētas iedzīvotājiem attiecīgus komunālos pakalpojumus. Paredzēts, ka P/A «Mālkalne», slēdzot attiecīgus līgumus ar SIA «KP Tehnoloģijas», turpmākos 20 gadus apņemas nodrošināt uzņēmumu ar dzeramo ūdeni, kā arī komunālo un rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem, turklāt piecus gadus pēc līgumos iepriekš atrunātiem tarifiem – par dzeramā ūdens piegādi – 0,14 Ls/m3 (bez PVN) un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem – 0,1537 Ls/m3 (bez PVN). Pēc šī termiņa (pieciem gadiem) Ogres novada pašvaldības dome likumdošanā noteiktajā kārtībā ir tiesīga apstiprināt jaunu tarifu nākošajam laika periodam. Pašvaldība apņemas arī katru gadu izskatīt uzņēmumam piemērojamās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides spēkā esošo likumdošanas un citu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. P/A «Mālkalne» pēc Pārdošanas un pirkuma darījuma noslēgšanas apņemas arī saglabāt darba vietas visiem SIA «KP Tehnoloģijas» NAI kompleksa darbiniekiem (kopumā 20 cilvēkiem), pieņemot viņus darbā un noslēdzot ar viņiem darba līgumus.

Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas pašvaldībai būs jāiesniedz nepieciešamie dokumenti LR Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomei akcepta saņemšanai.