Ogres un Ikšķiles pašvaldības veido kopīgu tūrisma aģentūru

[ A+ ] /[ A- ]

Viens no Ogres un Ikšķiles pašvaldības izveidotās kopīgās tūrisma aģentūras darbiem – izvērst sporta un tūrisma aktivitātes Zilajos kalnos.

Vakar, 21. oktobrī, Ogres novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par divu novadu – Ogres un Ikšķiles – pašvaldību kopīgas tūrisma aģentūras izveidošanu, ar šā gada 22. oktobri reorganizējot Ogres novada pašvaldības aģentūru «Ogres novada Tūrisma informācijas centrs».

Kā jau informēts agrāk, šā gada 16. septembrī Ogres novada dome pieņēma lēmumu par Ogres novada pašvaldības aģentūras «Ogres novada Tūrisma informācijas centrs» reorganizāciju, savukārt Ikšķiles novada domes sēdē 22. septembrī jau ir pieņemts lēmums par kopīgas pašvaldību aģentūras «Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra» (PA «OITAA») izveidošanu.

Deputāti apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 37/2010 «Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūras «Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra» nolikums».

Jaunajai aģentūrai plašs funkciju un uzdevumu loks

Pašvaldības aģentūru «Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra» nolikumā uzskaitītas jaunās iestādes funkcijas:

  • veicināt un koordinēt tūrisma attīstību Ogres un Ikšķiles novadā;
  • sekmēt Ogres un Ikšķiles novadā esošo dabas un kultūras objektu saglabāšanu un attīstību;
  • organizēt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Ogres un Ikšķiles novadā;
  • nodrošināt Ogres un Ikšķiles novada pašvaldībām piederošu (valdījumā vai lietojumā esošu) tūrisma objektu pieejamību novadu iedzīvotājiem, nosakot šādu objektu izmantošanas pakalpojumu maksas apmēru, ievērojot atsevišķu iedzīvotāju grupu prioritātes saņemt pazeminātas maksas vai bezmaksas pakalpojumus (piemēram, novadu pašvaldību izglītības iestāžu audzēkņi u.c.);
  • nodrošināt informācijas sniegšanu un publisku pieejamību par tūrisma iespējām un objektiem Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību administratīvajās teritorijās;
  • nodrošināt sadarbību tūrisma jomā ar citām Latvijas pašvaldībām un to kompetentām iestādēm un ārvalstu subjektiem.

Lai izpildītu tai noteiktās funkcijas, aģentūrai būs jāapzina un jāsistematizē un regulāri jāaktulizē informācija par Ogres un Ikšķiles novados esošajiem un perspektīvajiem tūrisma objektiem, jānodrošina šīs informācijas pieejamība sabiedrībai. PA «OITAA» uzdevumu lokā ietilps abu novadu attīstības plānu un teritorijas plānojumu izstrāde, nosakot tajos tūrisma attīstības perspektīvas un stratēģiju kopumā, gan arī paredzot atsevišķu tūrisma objektu attīstību. Jaunā aģentūra būs atbildīga par abu pašvaldību domju apstiprināto tūrisma nozares pasākumu, programmu un projektu realizēšanu, plānos un īstenos finanšu līdzekļu piesaisti, tūrisma inovācijas projektus, cieši sadarbojoties ar Latvijas un Eiropas Savienības institūcijām, kā arī ar starptautiskajām organizācijām.

PA «OITAA» būs jānodrošina Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošo tūrisma objektu uzturēšana un apsaimniekošana un efektīva izmantošana un kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu sniegšana tajos.

Aģentūras darbu uzraudzīs padome

Aģentūru vadīs aģentūras direktors, ko konkursa kārtībā izraudzīsies un pieņems darbā aģentūras uzraudzības padome un amatā uz pieciem gadiem apstiprinās Ogres un Ikšķiles novada domes.

Aģentūras pārraudzību īstenos Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domju izveidota uzraudzības padome.

PA «OITAA» uzraudzības padome izveidota četru cilvēku sastāvā: uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Egils Helmanis; uzraudzības padomes locekļi: Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rudzītis, Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Kurmis, Ogres novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja Jana Briede (Ikšķiles novada dome tūrisma attīstības aģentūras uzraudzības padomi šādā sastāvā jau ir apstiprinājusi).

Saskaņā ar domes lēmumu uzraudzības padomei jārīko atklāts konkurss uz PA «OITAA» direktora amatu.

Saskaņā ar PA «OITAA» nolikumu, šī padome tiek veidota kā Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības koleģiāla institūcija abu pašvaldību kopīgās aģentūras pārraudzības veikšanai. Katra pašvaldība deleģē divus padomes locekļus – viens no tiem ir domes priekšsēdētāja vietnieks, otrs – pēc attiecīgās domes ieskatiem deleģēts speciālists. Padomes locekļu pilnvaru termiņš nedrīkst pārsniegt attiecīgās domes pilnvaru laiku. Padomes locekļa pilnvaras izbeidzas vienlaikus ar attiecīgā sasaukuma pašvaldības domes pilnvarām. Ja padomes locekļa – pašvaldības deputāta pilnvaras izbeidzas pirms noteiktā attiecīgā sasaukuma pašvaldības pilnvaru termiņa vai padomes loceklis – domes priekšsēdētāja vietnieks – zaudējis vai atstājis domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, viņš zaudē arī padomes locekļa statusu un viņā vietā attiecīgā dome deleģē jaunu locekli.

Uzraudzības padomes funkciju lokā ietilpst PA «OITAA» darbības plāna un gada budžeta apstiprināšana un iesniegšana izskatīšanai Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību domēs; aģentūras direktora mēnešalgas noteikšana; atklātu konkursu organizēšana, lai izraudzītos kandidātu aģentūras direktora amatam un pēc Ogres un Ikšķiles novada pašvaldību domju lēmuma par aģentūras direktora apstiprināšanu amatā pieņemtu viņu darbā (arī direktora atbrīvošana no darba, disciplinārsoda piemērošana ietilps uzraudzības padomes funkciju lokā); aģentūras darbības rezultātu novērtēšana; aģentūras darbības galveno pamatprincipu un prioritāšu noteikšana; aģentūras darbības uzraudzība, kontrolējot tās uzdevumu izpildi un pēc nepieciešamības dodot saistošus norādījumus aģentūras direktoram. Uzraudzības padome būs tiesīga atcelt aģentūras direktora lēmumus, ja uzskatīs to par nepieciešamu.

Padomes darba nodrošināšanu finansēs vienādās daļās Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības no to budžeta līdzekļiem.

Danas Dadzes foto