Palielinājies nodarbināto simtlatnieku skaits

[ A+ ] /[ A- ]

No 1. jūnija Ogres novada pašvaldībā palielinājies to cilvēku skaits, kuri strādā pēc Eiropas Sociālā fonda finansētās tā sauktās simtlatnieku programmas.

Projekta mērķis: atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās, sniegt atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu, taču ir gatavi iesaistīties darba praksē pašvaldībā, veicot sabiedrībai derīgus – fiziska rakstura darbus; sniegt sociāla rakstura atbalstu visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un vienlaikus veicināt bezdarbnieku ātrāku iekļaušanos darba tirgū.

Par mēnesī nostrādāto laiku darba praktizēšanā bezdarbnieks saņem stipendiju Ls 100 apmērā. Šī summa netiek aplikta ar nodokļiem.

Bezdarbnieks nevar pats pēc savas iniciatīvas ierasties pašvaldībā un pieteikties dalībai šajā projektā.

«Uz pašvaldību bezdarbnieki nāk ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) norīkojumu, tikai tad mēs varam šos cilvēkus iesaistīt darbos. Pamatojoties uz NVA norīkojumu, ar katru bezdarbnieku pašvaldība slēdz līgumu,» skaidro Dace Līva, šī projekta organizatore Ogres novada pašvaldībā.

Novads ir plašs, projektā iesaistīti ne tikai pilsētas, bet arī pagastu iedzīvotāji, viņi no novada centra dzīvo tālu. «Pagastos līgumus ar projektā iesastītajiem bezdarbniekiem slēdz katra pagasta pārvaldes vadītājs, bezdarbniekam nav jābrauc uz novada pašvaldību,» skaidro D.Līva.

Projekta organizatore informē, ka pašlaik novada pašvaldība nodrošina prakses vietas 243 ilgstošajiem bezdarbniekiem, turklāt tieši no 1. jūnija šis skaits manāmi palielinājies – par 109 (47 pagastos un 62 pilsētā).

Saskaņā ar projekta noteikumiem bezdarbnieki var tikt iesaistīti vienkāršos, nekvalicētos darbos pašvaldības iestādēs, teritorijas sakopšanas darbos. Pagastu pārvalžu vadītāji, informējot par bezdarbnieku iesasitīšanu darbos, pozitīvi vērtē gan pašu iespēju šiem cilvēkiem strādāt un saņemt finsiālu atbalstu stipendijas veidā, gan arī kopumā atzinīgi vērtē pašu cilvēku veikumu. Suntažu pagastā no 1. jūnija strādā seši bezdarbnieki, pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ronis ar viņu darbu, kas galvenokārt saistīts ar teritorijas sakopšanu, ir apmierināts. Iebildumu nav arī citu pagastu pārvalžu vadītājiem. Krapes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Sandore informē, ka Krapē, kas ir viens no mazākajiem pagastiem novadā, patlaban strādā 18 bezdarbnieki, veicot pašvaldības teritorijas un ceļmalu sakopšanu. Madlienā savukārt strādā 15 bezdarbnieki, pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš atzinīgi vērtē viņu darbu, vienlaikus atzīstot, ka ar tiem, kuri negrib strādāt, pagastā nekāda «auklēšanās» vis nenotiekot. Arī visos pārējos pagastos ir nodarbināti ilgstošie bezdarbnieki, pagastu pārvalžu vadītāji ar viņu darbu ir apmierināti.

Arī Ogrē stipendiāti iesaistīti galvenokārt pilsētas teritorijas labiekārtošanas darbos, taču vairāki cilvēki – arī remontdarbos skolās. Daži strādā sociālajā jomā.

Ap 35 cilvēkiem darbus koordinē novada pašvaldības komunālā nodaļa un saimniecības pārzinis, iesaistot viņus gan labiekārtošanas darbos pilsētā, autobusu pieturvietu sakārtošanā, gan arī dažādos remontdarbos pilsētas teritorijā esošajās izglītības iestādēs.