Par aizliegtu darbību – aizrādījums? Jautājums paliek neatbildēts…

[ A+ ] /[ A- ]

«Ogres Vēstis Visiem» pirms apmēram pusotra mēneša rakstīja par situāciju, kad Lielvārdes novada domes Administratīvās komisijas locekle Taiga Zvejniece varētu būt nonākusi interešu konfliktā, piedaloties uz Alda Ziemeļa iesnieguma pamata Žakelīnai Bērziņai sastādīta administratīvā pārkāpuma protokola izskatīšanā.

Tā kā Administratīvā komisija atbildēja, ka tikai valsts amatpersona pati personīgi zina tos gadījumus, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta tās darbības objektivitāte un neitralitāte, ar iesniegumu, kurā bija lūgts veikt attiecīgu pārbaudi, vērsos Lielvārdes novada domē.

Vakar, 26.aprīlī, tika saņemta atbilde: «Lielvārdes novada pašvaldība 17.03.2010. saņēma Jūsu iesniegumu (reģ. nr. 987-437) ar lūgumu izskatīt Administratīvās komisijas locekles Taigas Zvejnieces iespējamo pārkāpumu – apzinātu neziņošanu par atrašanos interešu konflikta situācijā, izskatot uz Alda Ziemeļa iesnieguma pamata Žakelīnai Bērziņai sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu. Jūs norādiet [norādāt? – R.R.], ka T.Zvejniece un A.Ziemelis dzīvo vienā mājā, kā arī viņiem ir kopēji darījumi.

Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu un lai pārbaudītu Administratīvās komisijas locekles Taigas Zvejnieces iespējamo atrašanos interešu konflikta situācijā, pieņemot administratīvo aktu attiecībā uz Žakelīnu Bērziņu, tika izveidota komisija.

Komisija konstatēja, ka 2010. gada 11. februāra lēmums tika pieņemts attiecībā uz Ž.Bērziņu, līdz ar to tas neattiecas ne uz pašu T.Zvejnieci, ne arī uz Jūsu norādīto A.Ziemeli, kā arī neskāra abu mantiskās intereses. Tātad šajā gadījumā likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» definētais konflikts nav bijis. Tomēr, ņemot vērā to, ka iesniegumu lietas ierosināšanai iesniedza T.Zvejnieces darījumu partneris, saskaņā ar likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā» 22. panta norādēm, ētisku apsvērumu dēļ, lai nevarētu tikt apšaubīta amatpersonas objektivitāte un neitralitāte, T.Zvejniecei kā valsts amatpersonai vajadzēja informēt Administratīvo komisiju par darījuma attiecībām un atturēties no piedalīšanās šīs lietas izskatīšanā.

T.Zvejniecei tika aizrādīts par likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā» 22. panta norādīto valsts amatpersonas uzvedības (ētikas) noteikumu ievērošanu.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs I.Balodis.»

Kā izrādās – viss ir kārtībā un nekāda interešu konflikta nav bijis. Tajā pašā laikā valsts amatpersonas darbībā konstatēts ētikas noteikumu pārkāpums, par ko jau pat piespriests sods aizrādījuma formā… Diemžēl, kā izskatās, atbildē, kuras sagatavotājs varētu būt pats domes priekšsēdētājs, jo cits nav norādīts, pat divkārt pieminētajā likumā nemanīts palicis viens vārdiņš – «personiski», kuram ir tāda pati nozīme, kā vārdam «mantiski», jo likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» 11. panta pirmajā punktā ir noteikts: «Valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.». Ja Ziemeļa kungs, kurš, kā beidzot atklājies, ir Zvejnieces kundzes darījumu partneris, ir uzrakstījis iesniegumu par kaimiņienes administratīvo pārkāpumu, vai tad viņš nav personiski ieinteresēts attiecīgo institūciju atbilstošā reakcijā?

Protams, apsveicami, ka Lielvārdes novada dome atzinusi ētikas normu pārkāpumu savas darbinieces rīcībā, tomēr jautājums par to, nebija interešu konflikta, vai tomēr bija, nav īsti atbildēts. Iespējams, ka atbilde būs rodama komisijas, kura tika izveidota, lai izskatītu manu augstākminēto iesniegumu, atzinumā. «Ogres Vēstis Visiem» plāno ar to iepazīties.