Par koku nociršanu būs jārīko publiskā apspriešana

[ A+ ] /[ A- ]

Ogres novada domes 21.februāra sēdē deputāti akceptēja «Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumus», kas paredz, ka pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiskajos apstādījumos, izņemot bīstamu, nokaltušu un III kategorijas koku ciršanu, būs jārīko publiskā apspriešana.

Informācija par plānoto koku ciršanu tiks ievietota pašvaldības interneta mājas lapā un atkarībā no plānotās ciršanas vietas būs pieejama arī Ogres novada pašvaldībā, vai attiecīgā pagasta pārvaldē. Informācijā būs jānorāda koku ciršanas ierosinātājs, ciršanas vieta (adrese), ciršanas pamatojums, nocērtamo koku skaits, suga un diametrs. Publiskās apspriešanas termiņš paredzēts ne mazāk kā divas nedēļas no publicēšanas dienas. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas vides speciālists vai attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu. Šie saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un regionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un publicēšanas pašvaldības interneta mājas lapā.