SIA «Ogres Namsaimnieks» slēdz līgumus ar pārvaldnieka palīgiem

[ A+ ] /[ A- ]

SIA «Ogres Namsaimnieks» slēdz līgumus ar pārvaldnieka palīgiem

Dzintra Dzene

SIA «Ogres Namsaimnieks» no šī gada marta sācis sadarbību ar pārvaldnieka palīgiem, slēdzot savstarpēju līgumu par pārvaldnieka palīga pienākumu pildīšanu.

Pārvaldnieka palīgi ir SIA «Ogres Namsaimnieks» izraudzīti pārstāvji daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuriem SIA «Ogres Namsaimnieks» uzdevumā būs jāveic līgumā noteiktie pienākumi, lai nodrošinātu efektīvāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kā arī veicinātu informācijas apmaiņu un komunikāciju starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku.

Līdzšinējais sadarbības modelis nebija sevi attaisnojis

SIA «Ogres Namsaimnieks» valdes loceklis Kaspars Grīnbergs norāda, ka sadarbības modelis, kāds bija līdz šim ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un kontaktpersonām, nav sevi attaisnojis, jo līdz dzīvokļu īpašniekiem ne vienmēr nonāca visa nepieciešamā informācija, turklāt izpratne par to, kādi pienākumi šīm personām jāveic, ir ļoti atšķirīga. Jāteic, ka arī zināšanas par pārvaldīšanas jautājumiem dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām un kontaktpersonām ir ļoti dažādas.

«Pilnvarotās personas daudzus lēmumus pieņēma vienpersonīgi, bet mēs vēlamies, lai visi dzīvokļu īpašnieki būtu informēti par dzīvojamās mājas stāvokli, mājā notiekošajiem procesiem, izmaksām, kas veidojas, pamatojoties uz viņu pieņemtajiem vai arī nepieņemtajiem lēmumiem, iespējamajiem riskiem. Mēs dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesā vēlamies iesaistīt maksimāli daudz dzīvokļu īpašnieku. Ņemot vērā minēto, nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešami pārvaldnieka palīgi – personas, kuras operatīvi spēj sazināties ar pārvaldnieku un risināt dažādus ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītus jautājumus, kurām tiek uzticēti konkrēti, skaidri definēti uzdevumi, ar mērķi nodrošināt efektīvāku dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanu, kā arī informācijas apmaiņu ar dzīvokļu īpašniekiem,» norāda K.Grīnbergs.

Apsaimniekošanas maksa nemainīsies

Slēgt līgumu ar SIA «Ogres Namsaimnieks» par pārvaldnieka palīga pienākumu pildīšanu vispirms aicinātas personas, kuras līdz šim jau iesaistījušās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībās, izrādījušas iniciatīvu savu dzīvojamo māju uzturēšanā un ar kurām izveidojusies veiksmīga, uz attīstību vērsta sadarbība. Pārvaldnieka palīgiem kā pārvaldnieka pārstāvjiem tiks maksāta atlīdzība. Lai noslēgtu līgumu ar SIA «Ogres Namsaimnieks», pārvaldnieka palīgam pirms tam ir jāreģistrējas VID kā nodokļu maksātājam – saimnieciskās darbības veicējam.

«Atlīdzība pārvaldnieka palīgiem neietekmēs apsaimniekošanas maksu, jo tā tiks maksāta esošās apsaimniekošanas maksas ietvaros, tas ir, atlīdzību pārvaldnieka palīgi saņems no SIA «Ogres Namsaimnieks» noteiktās apsaimniekošanas maksas,» skaidro Kaspars Grīnbergs.

Noteiks konkrētus pienākumus

K.Grīnbergs piebilst, ka atšķirībā no dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām, kuru pienākumus nosaka paši dzīvokļu īpašnieki un līdz ar to katrā dzīvojamā mājā noteiktais pilnvarojuma apjoms var atšķirties, ar pārvaldnieka palīgiem tiks slēgts standarta līgums. Tajā noteikti konkrēti pienākumi, piemēram, informēt pārvaldnieku par avārijas situācijām dzīvojamā mājā, izvietot pārvaldnieka sagatavoto informāciju dzīvojamā mājā, iesniegt pārvaldniekam dzīvojamās mājas siltumenerģijas skaitītāju un ūdensapgādes komercuzskaites mēraparātu rādījumus. Pārvaldnieka palīgu pienākums būs arī ziņot par patvaļīgu būvniecību dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā (pagalmā) un dzīvojamā mājā (koplietošanas telpu patvaļīga pārbūve, dzīvokļu īpašuma pārbūve), informēt kompetentās instances par nepiederošu personu atrašanos dzīvojamās mājas koplietošanas telpās, organizēt transportlīdzekļu stāvēšanas atļauju izgatavošanu, reģistrēšanu, izsniegšanu, sekot līdzi, lai dzīvojamā mājā būtu aizvērtas ārdurvis un logi kāpņu telpās, kā arī veikt citus pārvaldnieka uzdotos pienākumus.

Par jaunumiem informēs semināros

SIA «Ogres Namsaimnieks» šā gada februārī uzsācis arī semināru ciklu par dažādiem aktuāliem pārvaldīšanas jautājumiem. Šādus seminārus sākotnēji plānots organizēt regulāri, bet vēlāk – pēc nepieciešamības. To mērķis ir sniegt pārvaldnieka palīgiem informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai pienākumu pildīšanai, kā arī veidot izpratni par dažādiem pārvaldīšanas jautājumiem. «Dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu sapulcēs, kādas organizējām līdz šim, mūsu mērķis bija pārrunāt jautājumus, kas attiecas uz visām SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – par izmaiņām mūsu sniegtajos pakalpojumos un citas «globālas» tēmas. Tomēr sapratām, ka vienmēr nonākam līdz atsevišķu dzīvojamo māju jautājumu risināšanai, kas nebija šo sapulču uzdevums. Tāpēc pilnībā nolēmām mainīt šo formātu, saturu, ko turpmāk māju pārstāvjiem piedāvāsim semināru veidā,» skaidro Kaspars Grīnbergs.

Uz pirmo semināru bija aicināti potenciālie pārvaldnieka palīgi, un viņi varēja iepazīties ar pārvaldnieka palīga līguma redakciju, līguma noslēgšanas nosacījumiem, kā arī saņēma informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar komunālajiem maksājumiem – to struktūru un veidošanās mehānismu, nepieciešamo rīcību avārijas gadījumā, aktuālo kontaktinformāciju, kā arī citiem jautājumiem.

«Nonācām pie secinājuma, ka jaunais sadarbības modelis abām pusēm varētu būt optimāls. Tas nebūt nenozīmē, ka SIA «Ogres Namsaimnieks» pārliek atbildību uz pārvaldnieka palīgu pleciem. Visa atbildība par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu joprojām gulstas uz SIA «Ogres Namsaimnieks», bet mūsu ieguvums ir šīs sadarbības personas katrā konkrētajā dzīvojamā mājā,» saka K.Grīnbergs.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet!

Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!