Veļa uz balkona būs jāžāvē paslepus

[ A+ ] /[ A- ]

Sabiedriskai apspriešanai un iedzīvotāju nodots «Ogres novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošo noteikumu» projekts. Tas paredz kārtību, kādā kopjami Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie īpašumi un tajos esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību, aizsardzību un pilsētvides saglabāšanu.

Nepieciešamība izveidot vienotus saistošos noteikumus visam novadam kļuva aktuāla pēc reģionālās reformas, jo teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Ogres novadā šobrīd reglamentē četri saistošie noteikumi, kas savulaik bija pieņemti Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novados. Tātad, neliels ieskats, ko paģēr topošie noteikumi.

Zāle līdz 20 centimetriem!

Nekustamā īpašuma un tam piegulošajā teritorijā būs jānodrošina regulāra zāles pļaušana, nepieļaujot kūlas veidošanos. Zāles garums nedrīkstēs pārsniegt 20 centimetru, ja īpašums ietilpst kādā no apbūves zemes klasēm un atrodas pilsētas teritorijā. Jānodrošina arī teritorijas sakopšana, tajā skaitā apstādījumu uzturēšana, atkritumu, nokritušo lapu savākšana, nepieļaujot nokritušo lapu, augļu, ogu un zaru uzkrāšanos vai pārvietošanos uz blakus esošu teritoriju, vides degradēšanos, gružu vai atkritumu uzkrāšanos, izņemot speciāli tam paredzētās vietās. Piegulošā teritorija ir teritorija līdz piecu metru platumam no nekustamā īpašuma ārējās robežas līdz ietves un/vai brauktuves tuvākajai malai, tajā skaitā piebrauktuves, grāvji, caurtekas, zālieni, apstādījumi, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas.

Žogs nedrīkst gāzties

Tehniskā un vizuāli nebojātā stāvoklī būs jāuztur žogi, vārti, vārtiņu un citi elementi, tie savlaicīgi jākrāso, jāatjauno, jāremontē vai jādemontē. Jānodrošina arī krūmu, dzīvžogu, koku (koku vainagu) un to zaru apzāģēšana gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kurās var tikt traucēta gājēju un transporta pārvietošanās). Jānodrošina arī privātīpašumā esošu ietvju un brauktuvju tīrīšana, nepieļaujot atkritumu, tajā skaitā nokritušo koku lapu un zaru, uzkrāšanos. Ziemā privātīpašumā esošie ceļi jātīra, nepieļaujot uz tiem sniega vaļņu un apledojuma veidošanos, arī jākaisa, lai nodrošinātu transportlīdzekļu izbraukšanu līdz publiskā lietojuma ielu (ceļu) tīklam.

Nedrīkst veidot sniega vaļņus

Vēl viens pienākums ir grāvju un caurteku tīrīšana, nepieļaujot to pielūžņošanu, piesārņošanu, aizaudzēšanu vai aizsprostošanu. Ja nekustamais īpašums pieguļ pie ūdensnotekas, grāvju un caurteku tīrīšana jānodrošina līdz grāvja vidum.

Jāveic arī pasākumi, lai neveidotos sniega vaļņi uz ceļu gājēju pārejām un krustojumiem, tuvāk par pieciem metriem no gājēju pārejām un vietās, kur krustojas, piekļaujas vai atzarojas ceļi vienā līmenī. Pieļaujama sniega vaļņu veidošanās, ja tas netraucē gājēju kustību pa ietvēm un transporta pārvietošanos pa piebrauktuvēm un piebraucamajiem ceļiem. Intensīvas snigšanas gadījumā būs jānodrošina savāktā sniega izvešana 48 stundu laikā no vietām, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi vai redzamību.

Lūžņi jāvāc nost no acīm

Uz pašvaldības ceļiem un ielām, to sarkanajās līnijās un zemes nodalījuma joslā aizliegta dažādu kravu un priekšmetu (akmeņi, būvmateriāli, lielgabarīta atkritumu konteineri un tamlīdzīgi) turēšana un novietošana glabāšanai bez pašvaldības saskaņojuma. Saistošo noteikumu projekts paredz aizliegt pie ēkām un būvēm pilsētas, ciemu un detālpānojumu teritorijās, īpašumu daļā, kas vērsta pret publisko ārtelpu un veido pilsētvides ainavu, izvietot reklāmas, transportlīdzekļu vrakus, metāllūžņus, citu veidu objektus, kas degradē pilsētvides ainavu.

Fasādes jāuztur pienācīgā skatā

Māju saimniekiem būs jānodrošina vienota parauga ēku numurzīmju, nekustamo īpašumu nosaukumu norāžu plāksnes vai garāžas numurzīmes izvietošana saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka to formu un izvietošanas kārtību. Jāuztur būvju fasādes un citas būvju ārējās konstrukcijas atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot tādu tehnisko stāvokli un ārējo izskatu, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavas teritoriju.

Nedrīkst pieļaut būvju nesošo vai norobežojošo konstrukciju un fasāžu dekoratīvo elementu nokrišanu vai sabrukšanu. Ir nojauc vai jāatjauno būvju ārtelpas ārējās norobežojošās konstrukcijas (piemēram, balkonus, dūmeņus, jumtiņus, lieveņus, pandusus, ārējās kāpnes un citu), ja tās acīm redzami nolietojušās vairāk nekā pārējās būvju konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo noturību un veidolu.

Būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas, noskalošanas vai arī daļējas neesības gadījumā jāveic krāsojuma atjaunošana, nodrošinot tā iekļaušanos pilsētvides ainavā, saskaņā ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Kaķu kolonijas neatbalstīs

Ēkas, būves vai tās daļas, kuras uz nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciskā darbība, jānoslēdz (ieejas un pagrabu durvis aizslēdz, logus aizver vai aizbultē) un to teritorijas jānožogo, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tajās. Nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās šajās ēkās un būvēs vai pie tām. Papildus iepriekš noteiktajam daudzdzīvokļu māju teritorijās esošajām būvēm jānodrošina pagrabu logu un durvju noslēgšana, nepieļaujot klaiņojošu kaķu un citu dzīvnieku iekļūšanu telpās. Savukārt mājās aizliegts žāvēt veļu balkonos un lodžiju atklātajās daļās tā, ka veļa redzama garāmgājējiem.

Par noteikumu neievērošanu paredzēts sods

Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas Ogres novada Pašvaldības policijas amatpersonas un Ogres novada pašvaldības būvvaldes būvinspektori. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ogres novada pašvaldības izveidotā Administratīvā komisija.

Par saistošo noteikumu neievērošanu, ja atbildība nav noteikta citos nozari regulējošos normatīvajos aktos, fiziskām personām piemēros no četrām līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 16 līdz 400 naudas soda vienībām. Viena naudas soda vienība – pieci eiro.

Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvos no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

Uzziņai

Ar saistošo noteikumu projektu pilnā apmērā var iepazīties Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv, pagastu pārvaldēs vai Klientu apkalpošanas centros. Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2023. gada 23. februārim:

  • Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ogrē, Brīvības ielā 33;

  • Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);

  • nosūtot Ogres novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001);

  • elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv.