Viens gads apkārt. Sākums ir, būs arī turpinājums

[ A+ ] /[ A- ]

{jcomments on}Pagājušā gada 6. jūnijā pašvaldību vēlēšanās Ogres novadā pirmo reizi piedalījās partijas “Visu Latvijai” un Pilsoniskā savienība” – ar kopīgu sarakstu, iegūstot trīs deputātu vietas novada domē. Pirmā jaunievēlētās domes sēde notika pagājušā gada 1. jūlijā. Kāds bijis šis gads?

 

Nereti gadās, ka partijas priekšvēlēšanu programmu uzraksta, pirms vēlēšanām par to parunā, bet pēc tam aizmirst. Taču vēlētāji pietiekami labi atceras, ko katra partija solījusi, un arī seko līdzi, vai tie nav bijuši vien tukši vārdi.

Mēs savā programmā paudām: “Nacionālisms un patriotisms ir rūpes par tautas interesēm valsts mērogā. Vietējā mērogā tas izpaužas kā lokālpatriotisms – rūpes par savu novadu un tā cilvēkiem. Valsts un novads ar vienojošu ideju – tā ir Ogres novada nākotne! Mēs piedāvājam lokālpatriotisku pieeju saimniecībai, kultūrai, izglītībai un videi.”

Tieši šāda ir mūsu nostāja, strādājot domē un īstenojot programmā izvirzīto mēŗki – nezaudēt apvienoto pagastu un Ogres pilsētas kultūrvēsturiskās vērtības un attīstības līmeni; izveidot pragmatiskas, savstarpēji izdevīgas attiecības ar kaimiņu novadiem.

Gads ir pārāk īss laika posms, lai izdarītu visu, ko bijām iecerējuši, taču gads ir pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos ieceru īstenošanai, ieskicētu konkrētas aprises turpmākajam darbam. Uzskatu, ka šo laiku esam izmantojuši mērķtiecīgi.

Savus solījumus neesam aizmirsuši

Savā priekšvēlēšanu programmā mēs solījām regulāri tikties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un iedzīvotājiem, un to arī darām. Tā kā esmu ne tikai deputāts, bet arī domes priekšsēdētāja vietnieks, tad, protams, ar medijiem un arī ar iedzīvotājiem vairāk tiekos es. Taču gan Māris Siliņš, kurš pašlaik vada Ķeipenes pamatskolu, gan Dzintra Mozule – laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” galvenā redaktore, ir vienmēr sabiedrībai atvērti. Esmu gandarīts, ka mums izdevās pārliecināt pārējos deputātus atjaunot finansējumu Ogres televīzijai. Līdz ar to sabiedrībai ir plašākas iespējas saņemt vispusīgu informāciju par pašvaldības un tās iestāžu darbu, par aktuālām norisēm novadā.

Priekšvēlēšanu programmā solījām ieviest un izmaksāt bērna piedzimšanas pabalstu Ogres novadā dzimušo bērnu vecākiem. Šobrīd ekonomiskā situācija valstī ir sarežģīta, un tā tiešā veidā ietekmē arī pašvaldību finansiālās iespējas, kas patlaban ir samazinājušās. Pirmajā darbības gadā šo solījumu diemžēl neesam spējuši izpildīt, taču esmu pārliecināts, ka mums tomēr to izdosies īstenot.

Neformālā patrulēšanā iesaistās tēvi

Mēs solījām izveidot vietējo brīvprātīgo kārtības sargu formējumu un aktīvi sadarboties ar pašvaldības policiju un zemessardzi sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai. Šīs ieceres realizēšana ir procesā, kopīga patrulēšana ir uzsākta. Var teikt, neformālā kārtā daži tēvi iesaistījušies patrulēšanā pilsētā. Paldies Elmāra Pļaviņam par atsaucību un atbalstu šīs ieceres īstenošanā! Aicinu arī citus pievienoties – ja ir stingra apņemšanās līdzdarboties sabiedriskās kārtības un bērnu drošības uzlabošanā. Sākums ir, būs arī turpinājums un regulārs darbs.

Paplašinoties novadam, pašvaldības policija turpmāk darbosies arī pagastos. Jau šā gada budžetā tam  ir paredzēts finansējums, pašvaldības policijas priekšnieks intensīvi strādā pie atbilstošu darbinieku atlases policijas atbalsta punktiem novada lauku teritorijā.

Būs veloceliņš Ogre – Ikšķile

Programmā rakstījām, ka turpināsim riteņbraucēju un gājēju celiņu izveidošanu un sakārtošanu vietās, kur tas īpaši nepieciešams. Pozitīvi novērtējot jau iepriekšējos gados paveikto šajā jomā, tomēr jāatzīst, ka šo satiksmes infrastruktūras objektu ierīkošanai nepieciešams pievērst lielāku uzmanību un meklēt finansējumu velosipēdistu un gājēju celiņu ierīkošanai. Kad rekonstruēja Rīgas – Daugavpils autoceļu, nezin kāpēc tika aizmirsts par veloceliņa ierīkošanu no Ogres pilsētas robežas Ikšķiles virzienā. Autoceļu rekonstruēja, bet celiņu starp šoseju un Daugavu likvidēja. Tagad ir izdevies panākt, ka šī kļūda tomēr tiks izlabota – būs veloceliņš, turklāt ne tikai pilsētas posmā, bet arī tālāk – šo projektu realizēsim sadarbībā ar Ikšķiles novada pašvaldību.

Zilie kalni – neizmantota iespēja

Šis piemērs patiesībā ir viens no apliecinājumiem mūsu programmā izvirzītajam mērķim par pragmatisku sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām. Pa šo gadu, kopš esmu ievēlēts domē un savā tagadējā amatā, esmu intensīvi darbojies, lai iedzīvotāji varētu izmantot Ogres apkaimes dabas dotās iespējas. Un esmu gandarīts, ka ir izdevies panākt konkrētu virzību Zilo kalnu izmantošanā. Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvalde šogad izstrādā jaunu Ogres Zilo kalnu dabas aizsardzības plānu. Šajā procesā esam aktīvi iesaistījušies. Personīgi esmu iepazinies ar Igaunijas pieredzi dabas parku izmantošanā, esmu ticies ar lielākās Zilo kalnu dabas parka teritorijas īpašniekiem – Rīgas pilsētas domes un aģentūras “Rīgas meži” pārstāvjiem. Ir regulāra sadarbība ar Ikšķiles novada pašvaldības vadību, lai rastu optimālāko risinājumu šīs skaistās, gleznainās vietas izmantošanai cilvēku labā tā, lai neciestu daba. Esmu pārliecināts, ka jau visdrīzākajā laikā izdosies Zilos kalnus izmantot dzīvesveida veicināšanai, ierīkojot sporta kompleksu ar slēpošanas un velo trasēm, veselības un dabas takām.

Uzskatu, ka sadarbība starp pašvaldībām paver ceļu mūsu programmā definētajai ilgtspējīgai novada attīstībai, jo mums ir visi priekšnoteikumi aktīvā tūrisma iespējām, kas savukārt veicinātu apkalpojošās sfēras attīstību, jaunu darba vietu rašanos, esošo uzņēmumu darbības paplašināšanos. Un ieguvēji būtu ne tikai Ogres novada, bet gan visu kaimiņu pašvaldību iedzīvotāji, uzņēmēji.

Ledus hallei jābūt

Pašlaik aktuāls ir jautājums par ledus halles nākotni. Ogres novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu par šīs sporta būves iegādi kopā ar citām bijušā Ogres rajona pašvaldībām. Analoģisku lēmumu diemžēl ir pieņēmusi vēl tikai Ikšķiles novada dome. Esmu pārliecināts, ka, mērķtiecīgi un lietišķi sadarbojoties Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldībām, izveidotos stabila un perspektīva sporta bāze.

Diemžēl izskatās, ka šī jautājuma risināšana ieilgs, jo Lielvārdes novada dome jau ir pieņēmusi negatīvu lēmumu.

Domē esmu atbildīgs par tautsaimniecību, un tie piemēri, ko tikko minēju, apliecina, ka mūsu partiju apvienība solīto pilda. Varu apliecināt, ka no izvirzītajiem uzdevumiem neatkāpsimies. Mūsu centienos un konkrētā rīcībā, lai izmantotu līdz šim neizmantotās vai nepilnīgi izmantotās iespējas, izpaužas mūsu partijas definētais lokālpatriotisms, jo to visu darām sava novada cilvēku labā.

Pašlaik tiek izstrādāta Ogres novada attīstības programma, un ar konkrētiem priekšlikumiem esam aktīvi iesaistījušies šajā procesā, sevišķi tūrisma jomas attīstībā.

Kā optimizēt pašvaldības administrācijas darbu

Priekšvēlēšanu programmā rakstījām, ka veiksim Ogres novada domes struktūrvienību funkcionālu auditu ar mērķi samazināt birokrātiju. Pa šo gadu, kopš darbojamies domē, šo uzstādījumu neesam piemirsuši. Saprotams, ka man, kurš ikdienas darbā saistīts ar visām pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, labāk nekā citiem deputātiem redzams, cik noslogoti ir darbinieki, kāda ir viņu attieksme pret uzticētajiem pienākumiem, ar kādu atbildību viņi veic savu darbu. Esmu uzsācis tuvāku iepazīšanos ar darbu katrā nodaļā, ar pienākumu sadali starp darbiniekiem. Tas ir sava veida audits, secinājumus apspriedīšu ar savas partijas deputātiem. Sniegsim konkrētus priekšlikumus tautsaimniecības komitejai, domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram par to, kā mūsu skatījumā varētu optimizēt pašvaldības administrācijas struktūrvienību darbu.

Esam par lauku skolu saglabāšanu

Izglītības jomā esam atbalstījuši skolu saglabāšanu novadā, jo apzināmies, ka, slēdzot skolu laukos, var tikt apdraudēta pagasta kā apdzīvotas vietas attīstība un pat pastāvēšana. Savā programmā rakstījām, ka saglabāsim visas novadā esošas skolas, un pie šī uzstādījuma paliksim arī turpmāk.

Programmā esam akcentējuši nepieciešamību izstrādāt un ieviest novada skolās jaunatnes audzināšanas programmu, kas atbalstīs patriotisko, nacionālo, reliģisko vērtību saglabāšanu. Šajā jomā vēl ļoti daudz darāmā, taču ar gandarījumu var atzīt, ka ir panākta vienošanās par jaunsargu kustības atjaunošanu. Pats daudz daru, lai veicinātu jaunsargu vienību izveidi un esmu pārliecināts, ka šādas vienības būs katrā pilsētas un pagasta skolā.

Pirmajā darbības gadā jaunajā novadā esam atbalstījuši visu novada kultūras namu, tautas namu, muzeju un bibliotēku saglabāšanu. Pozītīvi vērtējams tas, ka kultūras iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un darba pilnveidošanai tiek izmantoti ne tikai pašvaldības budžeta līdzekļi, bet arī visai apjomīgas dažādu valsts un Eiropas Savienības programmu investīcijas. Taču, manuprāt, ir iespējas piesaistīt arī privātpersonu un uzņēmēju atbalstu, sevišķi dažādu pasākumu organizēšanā.

Tas pats attiecas arī uz sporta pasākumiem.

Meklējam finansējumu peldvietām

Solījām izveidot kvalitatīvas, sertificētas peldvietas. Šajā jomā veiksmes stāsta pagaidām diemžēl nav. Taču ir konkrēti priekšlikumi, kas tiks ietverti novada attīstības programmā. Attīstības nodaļai ir dots uzdevums izzināt finansējuma piesaistes iespējas peldvietu ierīkošanai pilsētā. Ogrei taču reiz bija ne tikai gaisa, bet arī peldu kūrorta slava, un nav pieļaujams, ka, dzīvojot divu upju krastos, mums nav nevienas civilizētas peldvietas.

Graustiem pieteikts karš

Labāk ir veicies ar graustu nojaukšanu pilsētā. Lai gan dažas avārijas stāvoklī esošās būves jeb grausti pilsētā vārdā tiešā nozīmē duras kā dadzis acī, neatlaidīga darba rezultātā šogad tomēr ir jūtama pozitīva virzība. Iesākto turpināsim un no prasības īpašniekiem sakārtot vai nojaukt graustus noteikti neatkāpsimies.

Strādāsim kopā

Iesākot darbu domē pirms gada, gan man, gan pārējiem mūsu saraksta deputātiem nebija lielas skaidrības par pašvaldības darba niansēm. Šis gads mums bija sava veida mācību gads, kura laikā ir izveidojusies lielāka izpratne, iegūtas jaunas zināšanas un pieredze, kas, esmu pārliecināts, palīdzēs turpmākajā darbā.  Sevišķi to gribu attiecināt uz novada pašvaldības budžeta veidošanu nākamajam gadam – šis process sāksies jau pēc dažiem mēnešiem. Veidojot budžetu 2011. gadam, mēs noteikti varēsim rīkoties tā, kā solījām vēlētājiem – realizēt atbildīgu budžeta plānošanu un budžeta līdzekļu taupīgu izlietošanu.

Ogres novada iedzīvotājus aicinu ar ierosinājumiem, priekšlikumiem un arī ar kritiku vērsties novada domē, jo jūsu viedokļi mums palīdzēs uzlabot darbu. Strādāsim kopā!