Visā Ogres novadā no nākamā gada būs vienota kartība NĪN atvieglojumu noteikšanā

[ A+ ] /[ A- ]

Visā Ogres novadā no nākamā gada būs vienota kartība NĪN atvieglojumu noteikšanā

Dzintra Dzene

Līdz šim Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadā katrā bija savi saistošie noteikumi Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu noteikšanai. Šiem novadiem apvienojoties vienā novadā, no nākamā gada visā jaunajā Ogres novadā būs arī vienoti NĪA atvieglojumi, par kuriem Ogres novada domes deputāti lēma 11.novembra sēdē, pieņemot saistošos noteikumus «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ogres novadā».

Minētie saistošie noteikumi reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, nosaka nodokļa maksātāju kategorijas, kam piešķirami NĪN atvieglojumi, kā arī nodokļa atvieglojumu apmēru un katrai atvieglojumu saņēmēju kategorijai iesniedzamos dokumentus.

 

NĪN atvieglojumi maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm

Saistošie noteikumi paredz NĪN atvieglojumu piešķiršanu fiziskām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Ogres novadā, par nekustamajiem īpašumiem, kas netiek izmantoti uzņēmējdarbībai vai iznomāšanai citām personām.

NĪN atvieglojumi 50 procentu apmērā paredzēti maznodrošinātai mājsaimniecībai no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā NĪN maksātājs atbilst maznodrošinātās mājsaimniecības statusam. Atvieglojumu saņems arī ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām vai personas ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, kā arī personas, kuras ir ieceltas par aizgādni.

Savukārt NĪN atvieglojumus 90 procentu apmērā varēs saņemt personas ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu bez apgādniekiem, vientuļie pensionāri bez apgādniekiem, kuriem noteikts maznodrošinātās mājsaimniecības statuss. Tāpat NĪN atvieglojumu 90 procentu apmērā saņems nodokļu maksātājs, kura ģimenē uz taksācijas gada 1.janvāri ir četri un vairāk bērnu līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un visiem ģimenes locekļiem ar nodokļu maksātāju ir kopīga mājsaimniecība ar nosacījumu, ka personai vai tās laulātajam kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

NĪN atvieglojumi 70 procentu apmērā noteikti Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem.

Tāpat NĪN atvieglojumi 70 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 500 eiro, piešķirami personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu un tām piekritīgo zemi. Šo atlaidi saņems arī persona, kuras ģimenē uz taksācijas gada 1. janvāri ir četri un vairāk bērnu līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un visiem ģimenes locekļiem ar nodokļu maksātāju ir kopīga mājsaimniecība ar nosacījumu, ka personai vai tās laulātajam kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

 

Deputātu priekšlikumi negūst vairākuma atbalstu

Ogres novada pašvaldības deputāts Mariss Martinsons bija sagatavojis  priekšlikumu par nodokļu atlaides piemērošanu 50 procentu apmērā Ikšķiles un Tīnūžu iedzīvotājiem, taču šis priekšlikums neguva deputātu atsaucību (plašāk par to Ritvara Raita rakstā «Deputāts Martinsons lobē tikai ikšķiliešu un tīnūžnieku intereses»).

Deputāti vēlējās arī zināt, kāpēc saistošajos noteikumos nav iekļauta norma par NĪN atlaidi tiem, kas pieslēdzas centralizētajai kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmai, kā tas iepriekš bija gan Ogres, gan Lielvārdes novadā. Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu speciāliste Sarmīte Kirhnere skaidro, ka, izvērtējot to, cik bieži tiek pieprasīti šādi NĪN atvieglojumi, konstatēts, ka Ogres novadā tas nav noticis jau vismaz trīs gadus. Arī citos novados šī norma nav bijusi aktuāla, tāpēc tā jaunajos saistošajos noteikumos nav iekļauta.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norāda, ka pašvaldības darbinieki, veidojot šos saistošos notikumus, ir konsultējušies ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem un noteikumi veidoti tā, lai tie būtu orientēti uz mazāk aizsargātām personu grupām, nevis kādu konkrētu apvidu. «Šos saistošos noteikumus esam veidojuši, lai palīdzētu vientuļiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm. Nekad tās naudiņas nebūs tik daudz kā gribētos, lai visiem varētu, piemēram,  piešķirt atlaidi 100 procentu apmērā, bet ir svarīgi budžetu sabalansēt tā, lai atlaidi saņemtu konkrētas cilvēku grupas, kurām tā patiesi ir visvairāk nepieciešama,» skaidro E.Helmanis.

 

NĪN atvieglojumi juridiskajām personām

Saistošie noteikumi paredz, ka uz NĪN maksātāja motivēta iesnieguma pamata atvieglojumus var piešķirt  par kultūras un vēstures pieminekļiem, kuriem saskaņā ar likumu nevar piemērot atbrīvojumu nodoklim, ja nodokļa maksātāja šajos objektos ieguldītie līdzekļi ir veicinājuši šo objektu saglabāšanu un palielinājuši to vērtību – 50 procentu apmērā triju gadu laikā pēc ieguldījumu veikšanas. NĪN jaundibinātiem komersantiem varēs piemērot 90 procentu apmērā divu gadu laikā pēc reģistrācijas, ja tie pilnu kalendāro gadu nodarbinājuši ne mazāk kā divus darbiniekus, kuri deklarēti Ogres novada teritorijā, un šo darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu. Savukārt komersantiem, kam vismaz 50 procenti no gada ieņēmumiem ir ieņēmumi no lauksaimniecības produkcijas ražošanas, varēs piemērot atlaidi 25 procentu apmērā par zemi, kas tiek izmantota lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai ar nosacījumu, ka uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.

Ja tiek būvētas jaunas vai rekonstruētas vai renovētas esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai – atlaide trīs gadus pēc šo ēku visu kārtu nodošanas ekspluatācijā (nepārsniedzot investīciju apmēru) var tikt noteikta 25 procentu apmērā, ja veiktās investīcijas ir no 50 000 līdz 100 000 eiro, 50 procentu apmērā, ja veiktās investīcijas ir no 100 001 līdz 300 000 eiro un 70 procentu apmērā, ja veiktās investīcijas ir no 300 001 eiro un vairāk.

 

NĪN atvieglojumu var arī nepiešķirt

Saistošie noteikumi paredz vairākus iemeslus, kuru dēļ NĪN atvieglojumi netiek piešķirti. Nodokļa atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļa maksātājiem ir neattaisnoti nodokļa maksājumu kavējumi, ja nodokļa maksātājs nodokļa atvieglojumu saņemšanai ir sniedzis nepatiesu informāciju – 10 gadu laikā no šī fakta konstatēšanas dienas. To var nepiešķirt arī par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi vai pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais būvniecības termiņš, ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process, kā arī par iepriekšējiem taksācijas gadiem un tekošo taksācijas gadu, ja informācija par to saņemta pēc taksācijas gada 15. decembra.

Saistošie noteikumi «Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Ogres novadā» ir nosūtīti VARAM atzinuma sniegšanai, pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti un stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!